مشخصات ماهواره

 

 تلویزیون محبت بصورت دیجیتال سیگنال از ماهواره هات برد بر روی خاورمیانه، اروپا، شمال آفریقا و شبه جزیره عربی پخش میشود.
 

Satellite: HotBird 6

13 Degrees East

Transpoder 134

Frequency: 11200

Polarization: Vertical

Symbol Rate: 27.5

FEC: 5/6

EXPRESS 

AM6 at 53° EAST,

TRANSPONDER A4,

12594 MHz 

 
http://www.kulichki.tv/sputnik/map/img/13ehb6ku.gif