فهرست برنامه ها

 ساعتها به وقت محلی ایران میباشند.

 • 0:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 1:00
 • زمانی برای پرستش
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 5:00
 • در پی قدم های مسيح
 • 5:30
 • زير ذره بين
 • 6:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 7:00
 • زمانی برای پرستش
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • هديۀ برای ايران
 • 11:00
 • در پی قدم های مسيح
 • 11:30
 • زير ذره بين
 • 12:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 13:00
 • زمانی برای پرستش
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • هديۀ برای ايران
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • سوپربوک
 • 18:00
 • جادۀ پيروزی
 • 18:30
 • نقطۀ عطف
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • بشارت انفرادی
 • 20:00
 • تخته سياه
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • چرا مسيحی شدم
 • 22:00
 • جفا در کليسا
 • 22:30
 • اميد زنده
 • 23:00
 • نويد زندگی
 • 23:30
 • روی خدا را بطلبید
 • 0:00
 • جادۀ پيروزی
 • 0:30
 • نقطۀ عطف
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • بشارت انفرادی
 • 2:00
 • تخته سياه
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • چرا مسيحی شدم
 • 4:00
 • جفا در کلیسا
 • 4:30
 • اميد زنده
 • 5:00
 • نويد زندگی
 • 5:30
 • روی خدا را بطلبيد
 • 6:00
 • جادۀ پيروزی
 • 6:30
 • نقطۀ عطف
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • بشارت انفرادی
 • 8:00
 • تخته سياه
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • چرا مسيحی شدم
 • 10:00
 • جفا در کلیسا
 • 10:30
 • اميد زنده
 • 11:00
 • نويد زندگی
 • 11:30
 • روی خدا را بطلبيد
 • 12:00
 • جادۀ پيروزی
 • 12:30
 • نقطۀ عطف
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • بشارت انفرادی
 • 14:00
 • تخته سياه
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • چرا مسيحی شدم
 • 16:00
 • جفا در کلیسا
 • 16:30
 • اميد زنده
 • 17:00
 • حيوانلر عالمی
 • 17:30
 • بچه های محله
 • 18:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 18:30
 • دنيای زن
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-دری-زنده افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • پژواک-صدای شما
 • 22:00
 • نوای صميمی
 • 23:30
 • بشارت انفرادی
 • 0:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 0:30
 • دنيای زن
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • پژواک-صدای شما
 • 4:00
 • نوای صميمی
 • 5:30
 • بشارت انفرادی
 • 6:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 6:30
 • دنيای زن
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • پژواک-صدای شما
 • 10:00
 • نوای صميمی
 • 11:30
 • بشارت انفرادی
 • 12:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 12:30
 • دنيای زن
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • پژواک-صدای شما
 • 16:00
 • بشارت انفرادی
 • 16:30
 • تخته سياه
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • استوری کيپرز
 • 18:00
 • لنز خودمونی
 • 18:30
 • زمانی برای پرستش
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • چرا مسيحی شدم
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 23:00
 • در پی قدم های مسيح
 • 23:30
 • کتاب مقدس برای همه
 • 0:00
 • لنز خودمونی
 • 0:30
 • زمانی برای پرستش
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • چرا مسيحی شدم
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 5:00
 • در پی قدم های مسيح
 • 5:30
 • کتاب مقدس برای همه
 • 6:00
 • لنز خودمونی
 • 6:30
 • زمانی برای پرستش
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • چرا مسيحی شدم
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 11:00
 • در پی قدم های مسيح
 • 11:30
 • کتاب مقدس برای همه
 • 12:00
 • لنز خودمونی
 • 12:30
 • زمانی برای پرستش
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • چرا مسيحی شدم
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • سوپربوک
 • 18:00
 • شيشه نما
 • 18:30
 • به استقبال زندگی نو
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-زنده-افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 23:00
 • نوای صميمی
 • 0:00
 • شيشه نما
 • 0:30
 • به استقبال زندگی نو
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 5:00
 • نوای صميمی
 • 6:00
 • شيشه نما
 • 6:30
 • به استقبال زندگی نو
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 11:00
 • نوای صميمی
 • 12:00
 • شيشه نما
 • 12:30
 • به استقبال زندگی نو
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • فيلم زندگی عيسی
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • سوپربوک
 • 18:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • اميد زنده-زنده
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 23:00
 • گفتگوی شيرين-آذری
 • 23:30
 • کورپو-آذری
 • 0:00
 • خانۀ ما کليسای ما
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • اميد زنده
 • 2:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 3:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 5:00
 • گفتگوی شيرين-آذری
 • 5:30
 • کورپو-آذری
 • 6:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • اميد زنده
 • 8:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 9:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 11:00
 • گفتگوی شيرين-آذری
 • 11:30
 • کورپو-آذری
 • 12:00
 • خانۀ ما کليسای ما
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • اميد زنده
 • 14:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 15:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 17:00
 • حيوانلر عالمی
 • 17:30
 • حيوانات زمين
 • 18:00
 • راز زندگی-دری
 • 19:00
 • حيات نانی-ازبکی
 • 19:30
 • چهره به چهره
 • 20:00
 • دنيای زن
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • فيلم سينمایی عيسی مسيح
 • 23:00
 • کورپو-آذری
 • 23:30
 • گفتگوی شيرين-آذری
 • 0:00
 • راز زندگی-دری
 • 1:00
 • حيات نانی-ازبکی
 • 1:30
 • چهره به چهره
 • 2:00
 • دنيای زن
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 4:00
 • مکاشفه-ارمنی
 • 5:00
 • کورپو-آذری
 • 5:30
 • گفتگوی شيرين-آذربايجانی
 • 6:00
 • راز زندگی-دری
 • 7:00
 • حيات نانی-ازبکی
 • 7:30
 • چهره به چهره
 • 8:00
 • دنيای زن
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 10:00
 • مکاشفه-ارمنی
 • 11:00
 • کورپو-آذری
 • 11:30
 • گفتگوی شيرين-آذربايجانی
 • 12:00
 • راز زندگی-دری
 • 13:00
 • حيات نانی-ازبکی
 • 13:30
 • چهره به چهره
 • 14:00
 • دنيای زن
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • فيلم سينمایی عيسی مسيح
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • بچه های محله
 • 18:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 19:00
 • زمانی برای پرستش
 • 19:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • برنامۀ ويژه-هديه ای برای ايران
 • 23:00
 • در پی قدم های مسيح
 • 23:30
 • زير ذره بين