فهرست برنامه ها

 ساعتها به وقت محلی ایران میباشند.

 • 0:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 1:00
 • زمانی برای پرستش
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • اميد جاودان
 • 4:30
 • کانون الهيات پارس-ازدواچ مسيحی
 • 5:30
 • زیر ذره بین
 • 6:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 7:00
 • زمانی برای پرستش
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • اميد جاودان
 • 10:30
 • کانون الهيات پارس-ازدواچ مسيحی
 • 11:30
 • زیر ذره بین
 • 12:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 13:00
 • زمانی برای پرستش
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • اميد جاودان
 • 16:30
 • کانون الهيات پارس-ازدواچ مسيحی
 • 17:30
 • باغ دوستی
 • 18:00
 • آن نيمه ديگرم
 • 18:30
 • نقطۀ عطف
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • سارو و سارا
 • 20:00
 • تخته سياه
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • چرا مسيحی شدم
 • 22:00
 • رويارويی با تنشها در روابط
 • 22:30
 • اميد زنده
 • 23:00
 • نويد زندگی
 • 23:30
 • روی او را بطلبيم
 • 0:00
 • آن نيمه ديگرم
 • 0:30
 • نقطۀ عطف
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • سارو و سارا
 • 2:00
 • تخته سياه
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • چرا مسيحی شدم
 • 4:00
 • رويارويی با تنشها در روابط
 • 4:30
 • اميد زنده
 • 5:00
 • نويد زندگی
 • 5:30
 • روی او را بطلبيم
 • 6:00
 • آن نيمه ديگرم
 • 6:30
 • نقطۀ عطف
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • سارو و سارا
 • 8:00
 • تخته سياه
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • چرا مسيحی شدم
 • 10:00
 • رويارويی با تنشها در روابط
 • 10:30
 • اميد زنده
 • 11:00
 • نويد زندگی
 • 11:30
 • روی او را بطلبيم
 • 12:00
 • آن نيمه ديگرم
 • 12:30
 • نقطۀ عطف
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • سارو و سارا
 • 14:00
 • تخته سياه
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • چرا مسيحی شدم
 • 16:00
 • رويارويی با تنشها در روابط
 • 16:30
 • اميد زنده
 • 17:00
 • حيوانلر عالمی-آذربايجانی
 • 17:30
 • بچه های محله
 • 18:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 18:30
 • دنيای زن
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-دری-زنده افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • فراتر از رويا
 • 21:45
 • پادشاه جلال
 • 22:00
 • نوای صميمی
 • 23:30
 • سارو و سارا
 • 0:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 0:30
 • دنيای زن
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • فراتر از رويا
 • 3:45
 • پادشاه جلال
 • 4:00
 • نوای صميمی
 • 5:30
 • سارو و سارا
 • 6:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 6:30
 • دنيای زن
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • فراتر از رويا
 • 9:45
 • پادشاه جلال
 • 10:00
 • نوای صميمی
 • 11:30
 • سارو و سارا
 • 12:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 12:30
 • دنيای زن
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • فراتر از رويا
 • 15:45
 • پادشاه جلال
 • 16:00
 • سارو و سارا
 • 16:30
 • تخته سياه
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • خانۀ پرنده
 • 18:00
 • محدوديت های سازنده برای کودکان
 • 18:30
 • زمانی برای پرستش
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • چرا مسيحی شدم
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • پژواک-پرستش با شما
 • 22:30
 • کانون الهيات پارس-خدمت و تعاليم عيسی
 • 23:30
 • کتاب مقدس صوتی
 • 0:00
 • محدوديت های سازنده برای کودکان
 • 0:30
 • زمانی برای پرستش
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • چرا مسيحی شدم
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • پژواک-پرستش با شما
 • 4:30
 • کانون الهيات پارس-خدمت و تعاليم عيسی
 • 5:30
 • کتاب مقدس صوتی
 • 6:00
 • محدوديت های سازنده برای کودکان
 • 6:30
 • زمانی برای پرستش
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • چرا مسيحی شدم
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • پژواک-پرستش با شما
 • 10:30
 • کانون الهيات پارس-خدمت و تعاليم عيسی
 • 11:30
 • کتاب مقدس صوتی
 • 12:00
 • محدوديت های سازنده برای کودکان
 • 12:30
 • زمانی برای پرستش
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • چرا مسيحی شدم
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • پژواک-پرستش با شما
 • 16:30
 • کانون الهيات پارس-خدمت و تعاليم عيسی
 • 17:30
 • سوپربوک
 • 18:00
 • زندگی سخاوتمند
 • 18:30
 • به استقبال زندگی نو
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-زنده-افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • پژواک-پرسشهای شما
 • 22:00
 • نقش والدين در خانواده
 • 22:30
 • نوای صميمی
 • 0:00
 • زندگی سخاوتمند
 • 0:30
 • به استقبال زندگی نو
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • پژواک-پرسشهای شما
 • 4:00
 • نقش والدين در خانواده
 • 4:30
 • نوای صميمی
 • 6:00
 • زندگی سخاوتمند
 • 6:30
 • به استقبال زندگی نو
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • پژواک-پرسشهای شما
 • 10:00
 • نقش والدين در خانواده
 • 10:30
 • نوای صميمی
 • 12:00
 • زندگی سخاوتمند
 • 12:30
 • به استقبال زندگی نو
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • عيسی-فيلم ويژه
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • سوپربوک
 • 18:00
 • خانۀ ما کلیسای ما
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • اميد زنده
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • اميد جاودان
 • 22:30
 • دروس مقدماتی مسيحی-کانون الهيات مژده
 • 23:00
 • چهره به چهره
 • 23:30
 • کورپو-آذری
 • 0:00
 • خانۀ ما کلیسای ما
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • اميد زنده
 • 2:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 3:00
 • اميد جاودان
 • 4:30
 • دروس مقدماتی مسيحی-کانون الهيات مژده
 • 5:00
 • موعظۀ کلام خدا
 • 5:30
 • کورپو-آذری
 • 6:00
 • خانۀ ما کلیسای ما
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • اميد زنده
 • 8:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 9:00
 • اميد جاودان
 • 10:30
 • دروس مقدماتی مسيحی-کانون الهيات مژده
 • 11:00
 • موعظۀ کلام خدا
 • 11:30
 • کورپو-آذری
 • 12:00
 • خانۀ ما کلیسای ما
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • اميد زنده
 • 14:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 15:00
 • اميد جاودان
 • 16:30
 • دروس مقدماتی مسيحی-کانون الهيات مژده
 • 17:00
 • حيوانلر عالمی-آذربايجانی
 • 17:30
 • حيوانات زمينی
 • 18:00
 • راز زندگی-دری
 • 19:00
 • نان حياتی-اوزبکی
 • 19:30
 • سپاسگزارم-ازبکی
 • 20:00
 • گفتگوی شيرين-آذری
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • خانۀ ما کلیسای ما
 • 22:00
 • مکاشفه-ارمنی
 • 23:00
 • راه صداقت-ترکمنی
 • 23:30
 • دريای زندگی-ترکمنی
 • 0:00
 • راز زندگی-دری
 • 1:00
 • نانی حياتی-ازبکی
 • 1:30
 • سپاسگزارم-ازبکی
 • 2:00
 • گفتگوی شيرين-آذری
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • خانۀ ما کلیسای ما
 • 4:00
 • مکاشفه-ارمنی
 • 5:00
 • راه صداقت-ترکمنی
 • 5:30
 • دريای زندگی-ترکمنی
 • 6:00
 • راز زندگی-دری
 • 7:00
 • نانی حياتی-ازبکی
 • 7:30
 • سپاسگزارم-ازبکی
 • 8:00
 • گفتگوی شيرين-آذری
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • خانۀ ما کلیسای ما
 • 10:00
 • مکاشفه-ارمنی
 • 11:00
 • راه صداقت-ترکمنی
 • 11:30
 • دريای زندگی-ترکمنی
 • 12:00
 • راز زندگی-دری
 • 13:00
 • نانی حياتی-ازبکی
 • 13:30
 • سپاسگزارم-ازبکی
 • 14:00
 • گفتگوی شيرين-آذری
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • عيسی-فيلم ويژه
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • بچه های محله
 • 18:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 19:00
 • زمانی برای پرستش
 • 19:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • اميد جاودان
 • 22:30
 • کانون الهيات پارس-ازدواج
 • 23:30
 • زیر ذره بین