فهرست برنامه ها

 ساعتها به وقت محلی ایران میباشند.

 • 0:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • اميد جاودان
 • 4:30
 • پيشروان راه حق
 • 5:00
 • دنيای زن
 • 5:30
 • سارو و سارا
 • 6:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • اميد جاودان
 • 10:30
 • پيشروان راه حق
 • 11:00
 • دنيای زن
 • 11:30
 • سارو و سارا
 • 12:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • اميد جاودان
 • 16:30
 • پيشروان راه حق
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • سوپربوک-سری نو
 • 18:00
 • دعا در مسيحيت-کشيش ادوارد
 • 18:30
 • حيطه های خود را بشناسيم-ساسان
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • شفای شکسته دلان
 • 20:00
 • خانۀ پرستش
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • قدمهای اساسی در رشد روحانی-کشيش ساسان
 • 21:30
 • آن نيمه ديگرم-کشيش سپهر
 • 22:00
 • مسيحيت در آينۀ زمان
 • 22:30
 • اميد زنده
 • 23:00
 • مکاشفه-فارسی
 • 0:00
 • دعا در مسيحيت-کشيش ادوارد
 • 0:30
 • حيطه های خود را بشناسيم-ساسان
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • شفای شکسته دلان
 • 2:00
 • خانۀ پرستش
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • قدمهای اساسی در رشد روحانی-کشيش ساسان
 • 3:30
 • آن نيمه ديگرم-کشيش سپهر
 • 4:00
 • مسيحيت در آينۀ زمان
 • 4:30
 • اميد زنده
 • 5:00
 • تفسیر کتاب مکاشفه
 • 6:00
 • دعا در مسيحيت-کشيش ادوارد
 • 6:30
 • حيطه های خود را بشناسيم-ساسان
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • شفای شکسته دلان
 • 8:00
 • خانۀ پرستش
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • قدمهای اساسی در رشد روحانی-کشيش ساسان
 • 9:30
 • آن نيمه ديگرم-کشيش سپهر
 • 10:00
 • مسيحيت در آينۀ زمان
 • 10:30
 • اميد زنده
 • 11:00
 • تفسير کتاب مکاشفه
 • 12:00
 • دعا در مسيحيت-کشيش ادوارد
 • 12:30
 • حيطه های خود را بشناسيم-ساسان
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • شفای شکسته دلان
 • 14:00
 • خانۀ پرستش
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • قدمهای اساسی در رشد روحانی-کشيش ساسان
 • 15:30
 • آن نيمه ديگرم-کشيش سپهر
 • 16:00
 • مسيحيت در آينۀ زمان
 • 16:30
 • اميد زنده
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • بچه های محله
 • 18:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 18:30
 • دنيای زن
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-دری-زنده افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • پژواک
 • 22:00
 • مکاشفه-ارمنی
 • 23:00
 • کورپو-آذری
 • 0:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 0:30
 • دنيای زن
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • پژواک
 • 4:00
 • مکاشفه-ارمنی
 • 5:00
 • کورپو-آذری
 • 6:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 6:30
 • دنيای زن
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • پژواک
 • 10:00
 • نوايی صميمی
 • 10:30
 • نسيم نو
 • 11:00
 • مجلۀ زن
 • 11:30
 • خانۀ پرستش
 • 12:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 12:30
 • دنيای زن
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • نوايی صميمی
 • 15:30
 • پژواک
 • 16:30
 • خانۀ پرستش
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • استوری کيپرز
 • 18:00
 • کتاب مقدس صوتی
 • 18:30
 • سارو و سارا
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • تفسير کتاب مکاشفه
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • نوايی صميمی
 • 21:30
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 22:30
 • تنها راه، راستی و زندگی-زنده-ترکی
 • 23:30
 • کتابمقدس برای همه
 • 0:00
 • کتاب مقدس صوتی
 • 0:30
 • سارو و سارا
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • تفسير کتاب مکاشفه
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • نوای صميمی
 • 3:30
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 4:30
 • اميد زنده
 • 5:30
 • کتابمقدس برای همه
 • 6:00
 • کتاب مقدس صوتی
 • 6:30
 • سارو و سارا
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • تفسير کتاب مکاشفه
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • نوای صميمی
 • 9:30
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 10:30
 • اميد زنده
 • 11:30
 • کتابمقدس برای همه
 • 12:00
 • کتاب مقدس صوتی
 • 12:30
 • سارو و سارا
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • تفسير کتاب مکاشفه
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • مکاشفه-ارمنی
 • 16:00
 • کتاب مقدس صوتی
 • 16:30
 • کتابمقدس برای همه
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • سوپربوک-سری نو
 • 18:00
 • تفسير انجيل متی-کشيش فيروز
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-زنده-افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-کنفرانس
 • 21:00
 • دعا در مسيحيت-کشيش ادوارد
 • 21:30
 • آن نيمه ديگرم-سپهر
 • 22:00
 • اميد جاودان-زنده
 • 23:30
 • نويد زندگی
 • 0:00
 • تفسير انجيل متی-کشيش فيروز
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-کنفرانس مسيحی
 • 3:00
 • دعا در مسيحيت-کشيش ادوارد
 • 3:30
 • آن نيمه ديگرم-سپهر
 • 4:00
 • اميد جاودان
 • 5:30
 • نويد زندگی
 • 6:00
 • تفسير انجيل متی-کشيش فيروز
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-کنفرانس
 • 9:00
 • دعا در مسيحيت-کشيش ادوارد
 • 9:30
 • آن نيمه ديگرم-سپهر
 • 10:00
 • اميد جاودان
 • 11:30
 • دنيای زن-زبان اشاره
 • 12:00
 • سوپربوک-سری نو
 • 12:30
 • قدمهای اساسی در رشد روحانی
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-کنفرانس مسيحی
 • 15:00
 • زندگی عيسی-فيلم
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • سوپربوک-سری نو
 • 18:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • اميد زنده-زنده
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • هيچکس نرمال نيست-ساسان
 • 21:30
 • ضربان-زنده
 • 23:00
 • دنيای زن-زبان اشاره
 • 23:30
 • کتاب مقدس صوتی
 • 0:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • اميد زنده
 • 2:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 3:00
 • هيچکس نرمال نيست-ساسان
 • 3:30
 • ضربان
 • 5:00
 • دنيای زن-زبان اشاره
 • 5:30
 • کتاب مقدس صوتی
 • 6:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • اميد زنده
 • 8:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 9:00
 • هيچکس نرمال نيست-ساسان
 • 9:30
 • ضربان
 • 11:00
 • دنيای زن-زبان اشاره
 • 11:30
 • کتاب مقدس صوتی
 • 12:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • اميد زنده
 • 14:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 15:00
 • هيچکس نرمال نيست-ساسان
 • 15:30
 • ضربان
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • ستوری کيپرز
 • 18:00
 • راز زندگی-دری
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آن نيمه ديگرم-کشيش سپهر
 • 20:00
 • دنيای زن
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • زن امروز
 • 22:30
 • تفسير انجيل متی-کشيش فيروز
 • 23:30
 • نوايی صميمی
 • 0:00
 • راز زندگی-دری
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آن نيمه ديگرم-کشيش سپهر
 • 2:00
 • دنيای زن
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • زن امروز
 • 4:30
 • تفسير انجيل متی-کشيش فيروز
 • 5:30
 • نوايی صميمی
 • 6:00
 • راز زندگی-دری
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آن نيمه ديگرم-کشيش سپهر
 • 8:00
 • دنيای زن
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • زن امروز
 • 10:30
 • تفسير انجيل متی-کشيش فيروز
 • 11:30
 • نوايی صميمی
 • 12:00
 • راز زندگی-دری
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آن نيمه ديگرم-کشيش سپهر
 • 14:00
 • دنيای زن
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • زندگی عيسی-فيلم
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • بچه های محله
 • 18:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • اميد جاودان
 • 22:30
 • پيشروان راه حق
 • 23:00
 • دنيای زن
 • 23:30
 • سارو و سارا