فهرست برنامه ها

 ساعتها به وقت محلی ایران میباشند.

 • 0:00
 • زير ذره بين
 • 0:30
 • جادۀ جوانان
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 3:00
 • اميد جاودان
 • 4:30
 • پيشروان راه حق
 • 5:00
 • دنيای زن
 • 5:30
 • مجلۀ زن
 • 6:00
 • زير ذره بين
 • 6:30
 • جادۀ جوانان
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 9:00
 • اميد جاودان
 • 10:30
 • پيشروان راه حق
 • 11:00
 • دنيای زن
 • 11:30
 • مجلۀ زن
 • 6:00
 • کورپو-آذری
 • 12:00
 • زير ذره بين
 • 12:30
 • جادۀ جوانان
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 15:00
 • اميد جاودان
 • 16:30
 • پيشروان راه حق
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • استوری کيپرز
 • 18:00
 • پرسش و پاسخ
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • شفای شکسته دلان
 • 20:00
 • خانۀ پرستش
 • 20:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 21:00
 • نسيم نو
 • 21:30
 • من و خانه ام
 • 22:00
 • آوای سينما
 • 22:30
 • اميد زنده
 • 23:00
 • شخصيت امن
 • 23:30
 • مشارکت با خدا
 • 0:00
 • پرسش و پاسخ
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • شفای شکسته دلان
 • 2:00
 • خانۀ پرستش
 • 2:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 3:00
 • نسيم نو
 • 3:30
 • من و خانه ام
 • 4:00
 • آوای سينما
 • 4:30
 • اميد زنده
 • 5:00
 • شخصيت امن
 • 5:30
 • مشارکت با خدا
 • 6:00
 • پرسش و پاسخ
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • شفای شکسته دلان
 • 8:00
 • خانۀ پرستش
 • 8:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 9:00
 • نسيم نو
 • 9:30
 • من و خانه ام
 • 10:00
 • آوای سينما
 • 10:30
 • اميد زنده
 • 11:00
 • شخصيت امن
 • 11:30
 • مشارکت با خدا
 • 12:00
 • پرسش و پاسخ
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • شفای شکسته دلان
 • 14:00
 • خانۀ پرستش
 • 14:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 15:00
 • نسيم نو
 • 15:30
 • من و خانه ام
 • 16:00
 • آوای سينما
 • 16:30
 • اميد زنده
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • بچه های محله
 • 18:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 18:30
 • دنيای زن
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-دری-زنده افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-مرواريد
 • 21:00
 • پژواک
 • 22:00
 • مکاشفۀ عيسی مسيح-ارمنی
 • 23:00
 • (کورپو (آذری
 • 0:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 0:30
 • دنيای زن
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-مرواريد
 • 3:00
 • پژواک
 • 4:00
 • مکاشفۀ عيسی مسيح-ارمنی
 • 5:00
 • کورپو-آذری
 • 6:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 6:30
 • دنيای زن
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-مرواريد
 • 9:00
 • پرسش و پاسخ
 • 10:00
 • نوايی صميمی-زنده
 • 11:30
 • مجلۀ زن
 • 12:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 12:30
 • دنيای زن
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-مرواريد
 • 15:00
 • نوايی صميمی
 • 16:30
 • خانۀ پرستش
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • استوری کيپرز
 • 18:00
 • سه:شونزده
 • 18:30
 • زير ذره بين
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • خواهر ايشيک آبلا-فارسی
 • 20:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 21:00
 • نوايی صميمی
 • 22:30
 • تنها راه، راستی و زندگی
 • 23:30
 • کتابمقدس برای همه
 • 0:00
 • سه:شونزده
 • 0:30
 • زير ذره بين
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • خواهر ايشيک آبلا-فارسی
 • 2:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 3:00
 • نوايی صميمی
 • 4:30
 • تنها راه، راستی و زندگی
 • 5:30
 • کتابمقدس برای همه
 • 6:00
 • سه:شونزده
 • 6:30
 • زير ذره بين
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • تنها راه، راستی و زندگی-فارسی
 • 8:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 9:00
 • زندگی هدفمند
 • 9:30
 • خانۀ پرستش
 • 10:00
 • مقایسه الهیات اسلامی و مسیحی
 • 10:30
 • نها راه، راستی و زندگی
 • 11:30
 • کتابمقدس برای همه
 • 12:00
 • سه:شونزده
 • 12:30
 • زير ذره بين
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • خواهر ايشيک آبلا-فارسی
 • 14:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 15:00
 • مکاشفه-ارمنی
 • 16:00
 • مقایسه الهیات اسلامی و مسیحی
 • 16:30
 • کتابمقدس برای همه
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • سوپربوک
 • 18:00
 • مجلۀ زن
 • 18:30
 • شخصيت امن
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-زنده-افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 21:00
 • شفای شکسته دلان
 • 21:30
 • نگاهی ديگر
 • 22:00
 • اميد جاودان
 • 23:30
 • مقدمه بر الهيات مسيحی
 • 0:00
 • مجلۀ زن
 • 0:30
 • شخصيت امن
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 3:00
 • شفای شکسته دلان
 • 3:30
 • نگاهی ديگر
 • 4:00
 • اميد جاودان
 • 5:30
 • مقدمه بر الهيات مسيحی
 • 6:00
 • مجلۀ زن
 • 6:30
 • شخصيت امن
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 9:00
 • شفای شکسته دلان
 • 9:30
 • نگاهی ديگر
 • 10:00
 • "فیلم- "عیسی
 • 11:30
 • مقدمه بر الهيات مسيحی
 • 12:00
 • مجلۀ زن
 • 12:30
 • شخصيت امن
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 15:00
 • شفای شکسته دلان
 • 15:30
 • نگاهی ديگر
 • 16:00
 • مقدمه بر الهيات مسيحی
 • 16:30
 • مجلۀ زن
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • بچه های محله
 • 18:00
 • پرسش و پاسخ
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • اميد زنده-زنده
 • 20:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 21:00
 • پژواک
 • 22:30
 • نسيم نو
 • 23:00
 • نويد زندگی
 • 23:30
 • اميد زنده
 • 0:00
 • پرسش و پاسخ
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • اميد زنده
 • 2:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 3:00
 • پژواک
 • 4:30
 • نسيم نو
 • 5:00
 • نويد زندگی
 • 5:30
 • اميد زنده
 • 6:00
 • پرسش و پاسخ
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • اميد زنده
 • 8:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 9:00
 • پژواک
 • 10:30
 • نسيم نو
 • 11:00
 • نويد زندگی
 • 11:30
 • اميد زنده
 • 12:00
 • پرسش و پاسخ
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • اميد زنده
 • 14:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 15:00
 • پژواک
 • 16:30
 • نسيم نو
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • سوپربوک
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • مشارکت با خدا
 • 20:00
 • دنيای زن
 • 20:30
 • تلويزيون سما-مرواريد
 • 21:00
 • اميد زنده
 • 22:00
 • شفای شکسته دلان
 • 22:30
 • مقایسه الهیات اسلامی و مسیحی
 • 23:00
 • خانۀ پرستش
 • 23:30
 • جادۀ جوانان
 • 0:00
 • کورپو-آذری
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • مشارکت با خدا
 • 2:00
 • دنيای زن
 • 2:30
 • تلويزيون سما-مرواريد
 • 3:00
 • اميد زنده
 • 4:00
 • شفای شکسته دلان
 • 4:30
 • مقایسه الهیات اسلامی و مسیحی
 • 5:00
 • خانۀ پرستش
 • 5:30
 • جادۀ جوانان
 • 6:00
 • کورپو-آذری
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • مشارکت با خدا
 • 8:00
 • دنيای زن
 • 8:30
 • تلويزيون سما-مرواريد
 • 9:00
 • اميد زنده
 • 10:00
 • شفای شکسته دلان
 • 10:30
 • مقایسه الهیات اسلامی و مسیحی
 • 11:00
 • خانۀ پرستش
 • 11:30
 • نوايی صميمی
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • مشارکت با خدا
 • 14:00
 • دنيای زن
 • 14:30
 • تلويزيون سما-مرواريد
 • 15:00
 • اميد زنده
 • 16:00
 • شفای شکسته دلان
 • 16:30
 • مقایسه الهیات اسلامی و مسیحی
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • بچه های محله
 • 18:00
 • زير ذره بين
 • 18:30
 • جادۀ جوانان
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-فلسفۀ مسيحی
 • 21:00
 • اميد جاودان
 • 22:30
 • پيشروان راه حق
 • 23:00
 • دنيای زن
 • 23:30
 • مجلۀ زن