فهرست برنامه ها

 ساعتها به وقت محلی ایران میباشند.

 • 0:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 1:00
 • زمانی برای پرستش
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • اميد جاودان
 • 4:30
 • پيشروان راه حق
 • 5:00
 • تهران کافه
 • 5:30
 • زير ذره بين
 • 6:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 7:00
 • زمانی برای پرستش
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • اميد جاودان
 • 10:30
 • پيشروان راه حق
 • 11:00
 • تهران کافه
 • 11:30
 • زير ذره بين
 • 12:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 13:00
 • زمانی برای پرستش
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • اميد جاودان
 • 16:30
 • پيشروان راه حق
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • سوپربوک-سری نو
 • 18:00
 • همسايۀ من کيست؟
 • 18:30
 • نقطۀ عطف
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • محدوديت های سازنده برای کودکان
 • 20:00
 • تخته سياه
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • چرا مسيحی شدهم-زنده
 • 22:00
 • هنر ازدواج
 • 22:30
 • اميد زنده
 • 23:00
 • تيراژه
 • 0:00
 • همسايۀ من کيست؟
 • 0:30
 • نقطۀ عطف
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • محدوديت های سازنده برای کودکان
 • 2:00
 • تخته سياه
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • چرا مسيحی شدم
 • 4:00
 • هنر ازدواج
 • 4:30
 • اميد زنده
 • 5:00
 • تيراژه
 • 6:00
 • همسايۀ من کيست؟
 • 6:30
 • نقطۀ عطف
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • محدوديت های سازنده برای کودکان
 • 8:00
 • تخته سياه
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • چرا مسيحی شدم
 • 10:00
 • هنر ازدواج
 • 10:30
 • اميد زنده
 • 11:00
 • تيراژه
 • 12:00
 • همسايۀ من کيست؟
 • 12:30
 • نقطۀ عطف
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • کانون الهيات پارس-دکترين مسيحی
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • چرا مسيحی شدم
 • 16:00
 • هنر ازدواج
 • 16:30
 • اميد زنده
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • بچه های محله
 • 18:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 18:30
 • دنيای زن
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-دری-زنده افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • پژواک-صدای شما-زنده
 • 22:00
 • نوای صميمی
 • 23:30
 • پادشاهی خدا
 • 0:00
 • روی خدا را بطلبید
 • 0:30
 • دنيای زن
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • پژواک-صدای شما
 • 4:00
 • نوای صميمی
 • 5:30
 • پادشاهی خدا
 • 6:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 6:30
 • دنيای زن
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • پژواک-صدای شما
 • 10:00
 • نوای صميمی
 • 11:30
 • پادشاهی خدا
 • 12:00
 • در تماس-چارلز ستنلی
 • 12:30
 • دنيای زن
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • پژواک-صدای شما
 • 16:00
 • کانون الهيات پارس
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • استوری کيپرز
 • 18:00
 • گرانبها
 • 18:30
 • زمانی برای پرستش
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • چرا مسيحی شدم
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • پژواک-پرستش با شما-زنده
 • 22:30
 • راه،راستی و زندگی-ترکی-زنده
 • 23:30
 • کتابمقدس برای همه
 • 0:00
 • گرانبها
 • 0:30
 • زمانی برای پرستش
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • چرا مسيحی شدم
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • پژواک-پرستش با شما
 • 4:30
 • اميد زنده
 • 5:30
 • کتابمقدس برای همه
 • 6:00
 • گرانبها
 • 6:30
 • زمانی برای پرستش
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • چرا مسيحی شدم
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • پژواک-پرستش با شما
 • 10:30
 • اميد زنده
 • 11:30
 • کتابمقدس برای همه
 • 12:00
 • گرانبها
 • 12:30
 • زمانی برای پرستش
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • کانون الهيات پارس-اخلاق مسيحی
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • پژواک-پرستش با شما
 • 16:30
 • کتاب مقدس برای همه
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • سوپربوک-سری نو
 • 18:00
 • تهران کافه
 • 18:30
 • زير ذره بين
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • آواز مسيح-زنده-افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-کنفرانس
 • 21:00
 • پژواک-پرسشهای شما-زنده
 • 22:00
 • تخته سياه
 • 22:30
 • نوای صميمی-زنده
 • 0:00
 • تهران کافه
 • 0:30
 • زير ذره بين
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 2:30
 • تلويزيون سما-کنفرانس مسيحی
 • 3:00
 • پژواک-پرسشهای شما
 • 4:00
 • تخته سياه
 • 4:30
 • نوای صميمی
 • 6:00
 • تهران کافه
 • 6:30
 • زير ذره بين
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 8:30
 • تلويزيون سما-کنفرانس
 • 9:00
 • پژواک-پرسشهای شما
 • 10:00
 • تخته سياه
 • 10:30
 • نوای صميمی
 • 12:00
 • تهران کافه
 • 12:30
 • زير ذره بين
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 14:30
 • تلويزيون سما-کنفرانس مسيحی
 • 15:00
 • فيلم عيسی
 • 17:00
 • باغ دوستی
 • 17:30
 • سوپربوک-سری نو
 • 18:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 19:00
 • جويس ماير
 • 19:30
 • اميد زنده-زنده
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • نويد زندگی
 • 21:30
 • اميد جاودان-زنده
 • 23:00
 • گفتگوی شيرين-آذری
 • 23:30
 • کورپو-آذری
 • 0:00
 • خانۀ ما کليسای ما
 • 1:00
 • جويس ماير
 • 1:30
 • اميد زنده
 • 2:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 3:00
 • نويد زندگی
 • 3:30
 • اميد جاودان
 • 5:00
 • گفتگوی شيرين-آذری
 • 5:30
 • کورپو-آذری
 • 6:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 7:00
 • جويس ماير
 • 7:30
 • اميد زنده
 • 8:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 9:00
 • نويد زندگی
 • 9:30
 • اميد جاودان
 • 11:00
 • گفتگوی شيرين-آذری
 • 11:30
 • کورپو-آذری
 • 12:00
 • کانون الهيات پارس-اخلاق مسيحی
 • 13:00
 • جويس ماير
 • 13:30
 • اميد زنده
 • 14:30
 • تلويزيون سما-چونکه
 • 15:00
 • نويد زندگی
 • 15:30
 • اميد جاودان
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • حيوانات زمين
 • 18:00
 • راز زندگی-دری
 • 19:00
 • چهره به چهره
 • 19:30
 • معاکی
 • 20:00
 • دنيای زن
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 22:00
 • مکاشفه-ارمنی
 • 23:00
 • کورپو-آذری
 • 23:30
 • گفتگوی شيرين-آذربايجانی
 • 0:00
 • راز زندگی-دری
 • 1:00
 • چهره به چهره
 • 1:30
 • معاکی
 • 2:00
 • دنيای زن
 • 2:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 3:00
 • خانۀ ما، کليسای ما
 • 4:00
 • مکاشفه-ارمنی
 • 5:00
 • کورپو-آذری
 • 5:30
 • گفتگوی شيرين-آذربايجانی
 • 6:00
 • راز زندگی-دری
 • 7:00
 • چهره به چهره
 • 7:30
 • معاکی
 • 8:00
 • دنيای زن
 • 8:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 9:00
 • اميد جاودان
 • 10:30
 • محدوديت های سازنده برای کودکان
 • 11:00
 • کورپو-آذری
 • 11:30
 • گفتگوی شيرين-آذربايجانی
 • 12:00
 • راز زندگی-دری
 • 13:00
 • چهره به چهره
 • 13:30
 • معاکی
 • 14:00
 • دنيای زن
 • 14:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 15:00
 • زندگی عيسی-فيلم
 • 17:00
 • خانۀ پرنده
 • 17:30
 • بچه های محله
 • 18:00
 • جلسات عبادتی با کشيش فيروز
 • 19:00
 • زمانی برای پرستش
 • 19:30
 • آواز مسيح-افغانستان
 • 20:30
 • تلويزيون سما-تعليم مسيحی
 • 21:00
 • اميد جاودان
 • 22:30
 • پيشروان راه حق
 • 23:00
 • تهران کافه
 • 23:30
 • زير ذره بين