بایگانی

خانهٔ هنرمندان


خانهٔ هنرمندان

آشنایی با هنرمندان مسیحی و دقدقه های آنها
بخشیدن چشم اندازی صحیح نسبت به هنر و جایگاه آن
ایجاد سرگرمی با بخش خبر و گپ های دوستانه با هنرمندان
کمک به رشد و گسترش ملکوت خدا با تشویق کلیساها به ارزش گذاری و بکارگیری درست هنر و هنرمند
تشویق و هدایت هنرمندان مسیحی برای ادامه راه

لیست پخش

همچنین ببینید

بستن