بایگانی

مسیحیت و سیاستمسیحیت و سیاست
در این مجموعه از برنامه‌ها ما به پیامدهای اجتماعی و سیاسی پیروی از عیسی مسیح نگاه می کنیم ! پیام انجیل فقط در مورد نجات فردی نیست بلکه در مورد تحول در تمام خلقت است. ما به عنوان مسیحیان فراخوانده می شویم که در جامعه خود نور و نمک باشیم. بنابراین برای همه مسیحیان مهم است که در نظر بگیرند که چگونه کلیسا باید با تمام مسائلی که جامعه معاصر ما روبرو است ، به روشی سازنده درگیر شود.

لیست پخش

همچنین ببینید

بستن