شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
آن نيمه ديگرم
12:00 am - 12:30 am

نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am

دنيای زن
12:30 am - 1:00 am

زندگی سخاوتمند
12:00 am - 12:30 am

1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

اميد زنده
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
چونکه
2:30 am - 3:00 am
نانی حياتی
ازبکی
1:00 am - 1:30 am

سپاسگزارم
ازبکی
1:30 am - 2:00 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

سارو و سارا
1:30 am - 2:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

چرا مسيحی شدم
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
2:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am

کانون الهيات مژده
دروس مقدماتی مسيحی
4:30 am - 5:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
ازدواچ مسيحی
4:30 am - 5:30 am

زیر ذره بین
5:30 am - 6:00 am
فراتر از رويا
3:00 am - 3:45 am

چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
پادشاه جلال
3:45 am - 4:00 am
پژواک
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
مکاشفه
ارمنی
4:00 am - 5:00 am

اميد زنده
4:30 am - 5:00 am
نوای صميمی
4:00 am - 5:30 am

سارو و سارا
5:30 am - 6:00 am
کانون الهيات پارس
خدمت و تعاليم عيسی
4:30 am - 5:30 am


نوای صميمی
4:30 am - 6:00 am
5:00 am
کورپو
آذری
5:30 am - 6:00 am
راه صداقت
ترکمنی
5:00 am - 5:30 am

دريای زندگی
ترکمنی
5:30 am - 6:00 am
نويد زندگی
5:00 am - 5:30 am

6:00 am
راز زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
آن نيمه ديگرم
6:00 am - 6:30 am

نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am

دنيای زن
6:30 am - 7:00 am


7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

اميد زنده
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
چو.نکه
8:30 am - 9:00 am
نانی حياتی
ازبکی
7:00 am - 7:30 am

سپاسگزارم
ازبکی
7:30 am - 8:00 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

سارو و سارا
7:30 am - 8:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
چرا مسيحی شدم
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
8:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am

کانون الهيات مژده
دروس مقدماتی مسيحی
10:30 am - 11:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
ازدواچ مسيحی
10:30 am - 11:30 am

زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
فراتر از رويا
9:00 am - 9:45 am

چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
پادشاه جلال
9:45 am - 10:00 am
10:00 am
مکاشفه
ارمنی
10:00 am - 11:00 am

اميد زنده
10:30 am - 11:00 am
نوای صميمی
10:00 am - 11:30 am

سارو و سارا
11:30 am - 12:00 pm
کانون الهيات پارس
خدمت و تعاليم عيسی
10:30 am - 11:30 am

کتاب مقدس صوتی
11:30 am - 12:00 pm

نوای صميمی
10:30 am - 12:00 pm
11:00 am
موعظۀ کلام خدا
11:00 am - 11:30 am

کورپو
آذری
11:30 am - 12:00 pm
راه صداقت
ترکمنی
11:00 am - 11:30 am

دريای زندگی
ترکمنی
11:30 am - 12:00 pm
نويد زندگی
11:00 am - 11:30 am

12:00 pm
راز زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
آن نيمه ديگرم
12:00 pm - 12:30 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm

دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm

زندگی سخاوتمند
12:00 pm - 12:30 pm

1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
چو.نکه
2:30 pm - 3:00 pm
نانی حياتی
ازبکی
1:00 pm - 1:30 pm

سپاسگزارم
ازبکی
1:30 pm - 2:00 pm


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

سارو و سارا
1:30 pm - 2:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
چرا مسيحی شدم
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
2:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
اميد جاودان
3:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات مژده
دروس مقدماتی مسيحی
4:30 pm - 5:00 pm
مردی به نام عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
اميد جاودان
3:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
ازدواچ مسيحی
4:30 pm - 5:30 pm

باغ دوستی
5:30 pm - 6:00 pm
فراتر از رويا
3:00 pm - 3:45 pm

چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
پادشاه جلال
3:45 pm - 4:00 pm
مردی به نام عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm
اميد زنده
4:30 pm - 5:00 pm
سارو و سارا
4:00 pm - 4:30 pm

تخته سياه
4:30 pm - 5:00 pm
کانون الهيات پارس
خدمت و تعاليم عيسی
4:30 pm - 5:30 pm

خانۀ پرنده
5:30 pm - 6:00 pm
5:00 pm
حيوانلر عالمی
آذربايجانی
5:00 pm - 5:30 pm

حيوانات زمينی
اوزبکی
5:30 pm - 6:00 pm
خانۀ پرنده
5:00 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
حيوانلر عالمی
آذربايجانی
5:00 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
باغ دوستی
5:00 pm - 5:30 pm

خانۀ پرنده
5:30 pm - 6:00 pm

سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
باغ دوستی
5:00 pm - 5:30 pm
6:00 pm
راز زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm
آن نيمه ديگرم
6:00 pm - 6:30 pm

نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm


7:00 pm
نانی حياتی
ازبکی
7:00 pm - 7:30 pm

سپاسگزارم
ازبکی
7:30 pm - 8:00 pm


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

سارو و سارا
7:30 pm - 8:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز مسيح-افغانستان
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

چرا مسيحی شدم
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز مسيح-افغانستان
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
8:00 pm
دنيای زن
8:00 pm - 8:30 pm

شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
9:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
ازدواج مسيحی
10:30 pm - 11:30 pm

زیر ذره بین
11:30 pm - 12:00 am
چرا مسيحی شدم
9:00 pm - 10:00 pm
فراتر از رويا
9:00 pm - 9:45 pm

پادشاه جلال
9:45 pm - 10:00 pm
پژواک
9:00 pm - 10:00 pm
پژواک
9:00 pm - 10:00 pm

اميد جاودان
زنده
9:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات مژده
دروس مقدماتی مسيحی
10:30 pm - 11:00 pm
10:00 pm
مکاشفه
ارمنی
10:00 pm - 11:00 pm

اميد زنده
10:30 pm - 11:00 pm
نوای صميمی
10:00 pm - 11:30 pm

سارو و سارا
11:30 pm - 12:00 am
کانون الهيات پارس
خدمت و تعاليم عيسی
10:30 pm - 11:30 pm

کتاب مقدس صوتی
11:30 pm - 12:00 am

نوای صميمی
زنده
10:30 pm - 12:00 am
11:00 pm
راه صداقت
ترکمنی
11:00 pm - 11:30 pm

دريای زندگی
ترکمنی
11:30 pm - 12:00 am
نويد زندگی
11:00 pm - 11:30 pm

چهره به چهره
11:00 pm - 11:00 pm

کورپو
آذری
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
آن نيمه ديگرم
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
آن نيمه ديگرم
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
آن نيمه ديگرم
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
آن نيمه ديگرم
6:00 pm - 6:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
آواز مسيح-افغانستان
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
آواز مسيح-افغانستان
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
8:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
اميد جاودان
3:00 pm - 4:30 pm
اميد جاودان
3:00 pm - 4:30 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm
اميد جاودان
زنده
9:00 pm - 10:30 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
اميد زنده
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
اميد زنده
4:30 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
اميد زنده
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
اميد زنده
10:30 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
اميد زنده
4:30 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
اميد زنده
10:30 pm - 11:00 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
باغ دوستی
5:30 pm - 6:00 pm
باغ دوستی
5:00 pm - 5:30 pm
باغ دوستی
5:00 pm - 5:30 pm

دوشنبه

چهار شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm

یکشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
پادشاه جلال
3:45 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
پادشاه جلال
9:45 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
پادشاه جلال
3:45 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
پادشاه جلال
9:45 pm - 10:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
پژواک
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
پژواک
9:00 pm - 10:00 pm
پژواک
9:00 pm - 10:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
تخته سياه
4:30 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تلويزيون سما
چونکه
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تلويزيون سما
چو.نکه
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تلويزيون سما
چو.نکه
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
چرا مسيحی شدم
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
چرا مسيحی شدم
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
چرا مسيحی شدم
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
چرا مسيحی شدم
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm
9:00 pm
چرا مسيحی شدم
9:00 pm - 10:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
حيوانات زمينی
اوزبکی
5:30 pm - 6:00 pm

شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
حيوانلر عالمی
آذربايجانی
5:00 pm - 5:30 pm
حيوانلر عالمی
آذربايجانی
5:00 pm - 5:30 pm

شنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
خانۀ پرنده
5:00 pm - 5:30 pm
خانۀ پرنده
5:30 pm - 6:00 pm
خانۀ پرنده
5:30 pm - 6:00 pm

یکشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
دريای زندگی
ترکمنی
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
دريای زندگی
ترکمنی
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
دريای زندگی
ترکمنی
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
دنيای زن
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
دنيای زن
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
دنيای زن
8:00 pm - 8:30 pm

شنبه

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
راز زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
راز زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
راز زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
راه صداقت
ترکمنی
5:00 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
راه صداقت
ترکمنی
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
راه صداقت
ترکمنی
11:00 pm - 11:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
زندگی سخاوتمند
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
زندگی سخاوتمند
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
زیر ذره بین
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
زیر ذره بین
11:30 pm - 12:00 am

یکشنبه

دوشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
سارو و سارا
1:30 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
سارو و سارا
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
سارو و سارا
7:30 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
سارو و سارا
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
سارو و سارا
1:30 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
سارو و سارا
4:00 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
سارو و سارا
7:30 pm - 8:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
سارو و سارا
11:30 pm - 12:00 am

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
سپاسگزارم
ازبکی
1:30 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
سپاسگزارم
ازبکی
7:30 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
سپاسگزارم
ازبکی
1:30 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
سپاسگزارم
ازبکی
7:30 pm - 8:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 pm - 8:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 pm
مردی به نام عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
مردی به نام عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm

یکشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
فراتر از رويا
3:00 am - 3:45 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
فراتر از رويا
9:00 am - 9:45 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
فراتر از رويا
3:00 pm - 3:45 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
فراتر از رويا
9:00 pm - 9:45 pm

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
کانون الهيات پارس
ازدواچ مسيحی
4:30 am - 5:30 am
کانون الهيات پارس
خدمت و تعاليم عيسی
4:30 am - 5:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
کانون الهيات پارس
ازدواچ مسيحی
10:30 am - 11:30 am
کانون الهيات پارس
خدمت و تعاليم عيسی
10:30 am - 11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات پارس
ازدواچ مسيحی
4:30 pm - 5:30 pm
کانون الهيات پارس
خدمت و تعاليم عيسی
4:30 pm - 5:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
کانون الهيات پارس
ازدواج مسيحی
10:30 pm - 11:30 pm
کانون الهيات پارس
خدمت و تعاليم عيسی
10:30 pm - 11:30 pm
11:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
کانون الهيات مژده
دروس مقدماتی مسيحی
4:30 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
کانون الهيات مژده
دروس مقدماتی مسيحی
10:30 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات مژده
دروس مقدماتی مسيحی
4:30 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
کانون الهيات مژده
دروس مقدماتی مسيحی
10:30 pm - 11:00 pm

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
کتاب مقدس صوتی
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
کتاب مقدس صوتی
11:30 pm - 12:00 am

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
کورپو
آذری
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
کورپو
آذری
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
کورپو
آذری
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
مکاشفه
ارمنی
4:00 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
مکاشفه
ارمنی
10:00 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
مکاشفه
ارمنی
10:00 pm - 11:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
موعظۀ کلام خدا
11:00 am - 11:30 am

شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
نانی حياتی
ازبکی
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
نانی حياتی
ازبکی
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
نانی حياتی
ازبکی
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
نانی حياتی
ازبکی
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
نوای صميمی
4:00 am - 5:30 am
نوای صميمی
4:30 am - 6:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
نوای صميمی
10:00 am - 11:30 am
نوای صميمی
10:30 am - 12:00 pm
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
نوای صميمی
10:00 pm - 11:30 pm
نوای صميمی
زنده
10:30 pm - 12:00 am
11:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
نويد زندگی
5:00 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
نويد زندگی
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
نويد زندگی
11:00 pm - 11:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs available!