شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
شیشه نما
12:00 am - 12:30 am

نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am

دنيای زن
12:30 am - 1:00 am
نوروز ۱۳۹۹
12:00 am - 1:00 am
نوروز ۱۳۹۹
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

اميد زنده
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
چونکه
2:30 am - 3:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am

سپاسگزارم
ازبکی
1:30 am - 2:00 am

آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am


من یک زن هستم
1:45 am - 2:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
2:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am

نوروز ۱۳۹۹
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
راه صداقت
ترکمنی
3:00 am - 3:30 am

فیلم عیسی
ترکمن
3:30 am - 5:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
4:30 am - 5:30 am

زیر ذره بین
5:30 am - 6:00 am
نوروز ۱۳۹۹
3:00 am - 4:00 am


پرستش با شما
3:00 am - 4:00 am
پژواک
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am

اميد زنده
4:30 am - 5:00 am
نوای صمیمی
4:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
شاگردسازی
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
نوای صمیمی
4:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
5:00 am
نوروز ۱۳۹۹
5:00 am - 6:00 am
نويد زندگی
5:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
شیشه نما
6:00 am - 6:30 am

نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am

دنيای زن
6:30 am - 7:00 am
نوروز ۱۳۹۹
6:00 am - 7:00 am
نوروز ۱۳۹۹
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

اميد زنده
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
چونکه
8:30 am - 9:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am

سپاسگزارم
ازبکی
7:30 am - 8:00 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am


من یک زن هستم
7:45 am - 8:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
8:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am

نوروز ۱۳۹۹
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
راه صداقت
ترکمنی
9:00 am - 9:30 am

فیلم عیسی
ترکمن
9:30 am - 11:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
10:30 am - 11:30 am

زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
9:00 am - 10:00 am


پرستش با شما
9:00 am - 10:00 am
پژواک
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am

اميد زنده
10:30 am - 11:00 am
نوای صمیمی
10:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
شاگردسازی
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
نوای صمیمی
10:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
11:00 am
نوروز ۱۳۹۹
11:00 am - 12:00 pm
نويد زندگی
11:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
شیشه نما
12:00 pm - 12:30 pm

نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm

دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
12:00 pm - 1:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
چونکه
2:30 pm - 3:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm

سپاسگزارم
ازبکی
1:30 pm - 2:00 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm


من یک زن هستم
1:45 pm - 2:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
2:00 pm
شيرين صحبت
آذربايجانی
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
اميد جاودان
3:00 pm - 4:30 pm

نوروز ۱۳۹۹
4:30 pm - 5:30 pm

دوستان و قهرمانان
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm
عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
پژواک
3:00 pm - 4:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
3:00 pm - 4:00 pm


من یک زن هستم
3:45 pm - 4:00 pm
پرستش با شما
3:00 pm - 4:00 pm
عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm
من یک زن هستم
4:15 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
4:30 pm - 5:30 pm

میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm

اميد زنده
4:30 pm - 5:00 pm
پژواک
4:00 pm - 5:00 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
شاگردسازی
4:30 pm - 5:30 pm

حیوانات زمینی
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm
5:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
5:00 pm - 6:00 pm
نويد زندگی
5:00 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm


سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm

سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm
شیشه نما
6:00 pm - 6:30 pm

نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
6:00 pm - 7:00 pm


7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

سپاسگزارم
ازبکی
7:30 pm - 8:00 pm

آواز-مسیح
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm


من یک زن هستم
7:45 pm - 8:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
8:00 pm
شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
9:00 pm
راه صداقت
ترکمنی
9:00 pm - 9:30 pm

فیلم عیسی
ترکمن
9:30 pm - 11:00 pm
اميد جاودان
زنده
9:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
10:30 pm - 11:30 pm

زیر ذره بین
11:30 pm - 12:00 am
نوروز ۱۳۹۹
9:00 pm - 10:00 pm


پرستش با شما
زنده
9:00 pm - 10:00 pm
پژواک
9:00 pm - 10:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm

نوروز ۱۳۹۹
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
10:00 pm
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm

اميد زنده
10:30 pm - 11:00 pm
نوای صمیمی
10:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
شاگردسازی
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
نوای صمیمی
زنده
10:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
11:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
11:00 pm - 12:00 am
نويد زندگی
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
دوستان و قهرمانان
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm

شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
حیوانات زمینی
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
6:00 pm

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
من یک زن هستم
1:45 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
من یک زن هستم
7:45 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
من یک زن هستم
1:45 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
من یک زن هستم
3:45 pm - 4:00 pm
4:00 pm
من یک زن هستم
4:15 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
من یک زن هستم
7:45 pm - 8:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am
آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am
آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
آواز-مسیح
7:30 pm - 8:30 pm
آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm
آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
اميد جاودان
3:00 pm - 4:30 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
اميد جاودان
زنده
9:00 pm - 10:30 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
اميد زنده
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
اميد زنده
4:30 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
اميد زنده
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
اميد زنده
10:30 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
اميد زنده
4:30 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
اميد زنده
10:30 pm - 11:00 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm

سهشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
نوروز ۱۳۹۹
12:00 am - 1:00 am
نوروز ۱۳۹۹
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
نوروز ۱۳۹۹
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
نوروز ۱۳۹۹
4:30 am - 5:30 am
5:00 am
نوروز ۱۳۹۹
5:00 am - 6:00 am
6:00 am
نوروز ۱۳۹۹
6:00 am - 7:00 am
نوروز ۱۳۹۹
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
نوروز ۱۳۹۹
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
نوروز ۱۳۹۹
10:30 am - 11:30 am
11:00 am
نوروز ۱۳۹۹
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
12:00 pm - 1:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
4:30 pm - 5:30 pm
5:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
5:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
9:00 pm - 10:00 pm
10:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
10:30 pm - 11:30 pm
11:00 pm
نوروز ۱۳۹۹
11:00 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
پژواک
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
پژواک
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
پژواک
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
پژواک
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
پژواک
9:00 pm - 10:00 pm

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تلويزيون سما
چونکه
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تلويزيون سما
چونکه
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تلويزيون سما
چونکه
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
پرستش با شما
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
پرستش با شما
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
پرستش با شما
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
پرستش با شما
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
دنيای زن
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
دنيای زن
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
راه صداقت
ترکمنی
3:00 am - 3:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
راه صداقت
ترکمنی
9:00 am - 9:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
راه صداقت
ترکمنی
9:00 pm - 9:30 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
زیر ذره بین
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
زیر ذره بین
11:30 pm - 12:00 am

یکشنبه

دوشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
سپاسگزارم
ازبکی
1:30 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
سپاسگزارم
ازبکی
7:30 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
سپاسگزارم
ازبکی
1:30 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
سپاسگزارم
ازبکی
7:30 pm - 8:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm

دوشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm

چهار شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
شيرين صحبت
آذربايجانی
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 pm - 8:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 pm
عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm

یکشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
فیلم عیسی
ترکمن
3:30 am - 5:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
فیلم عیسی
ترکمن
9:30 am - 11:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
فیلم عیسی
ترکمن
9:30 pm - 11:00 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
4:30 am - 5:30 am
کانون الهيات پارس
شاگردسازی
4:30 am - 5:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
10:30 am - 11:30 am
کانون الهيات پارس
شاگردسازی
10:30 am - 11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
4:30 pm - 5:30 pm
کانون الهيات پارس
شاگردسازی
4:30 pm - 5:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
10:30 pm - 11:30 pm
کانون الهيات پارس
شاگردسازی
10:30 pm - 11:30 pm
11:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
شیشه نما
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
شیشه نما
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
شیشه نما
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
شیشه نما
6:00 pm - 6:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
نويد زندگی
5:00 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
نويد زندگی
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
نويد زندگی
5:00 pm - 5:30 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
نويد زندگی
11:00 pm - 11:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs available!