شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
بشارت انفرادی
12:00 am - 12:30 am

نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am

امید فراگیر
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

اميد زنده
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 am - 3:30 am

اميد جاودان
3:30 am - 5:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am

نانی حياتی
آذربایجانی
1:30 am - 2:00 am

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am


با هم
1:45 am - 2:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

در تماس
چارلز ستنلی
1:30 am - 2:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

پلکان
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
2:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
دنيای زن
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
فارماکن
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
خانه هنرمندان
3:00 am - 4:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
4:30 am - 5:30 am

لنز خودمونی
5:30 am - 6:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
من یک زن هستم
تکرار
3:00 am - 4:00 am
پادشاهی خدا
3:00 am - 3:30 am

کانون الهيات مژده
بررسی کتاب سموئیل
3:30 am - 4:00 am
4:00 am
کلام و پرستش
4:00 am - 4:30 am

کانون الهيات مژده
کتاب اعمال رسولان
4:30 am - 5:00 am
نويد زندگی
4:00 am - 4:30 am

سیمای مسیح
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
گفتمان
4:00 am - 5:00 am
نگاهی دیگر
4:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
روایت بزرگ نجات
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
نوای صمیمی
4:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
5:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
قدرت دعا
5:00 am - 5:30 am

شیشه نما
5:30 am - 6:00 am
خانه امید
5:00 am - 5:15 am

پادشاه جلال
5:15 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
بشارت انفرادی
6:00 am - 6:30 am

نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am

دنيای زن
6:30 am - 7:00 am

امید فراگیر
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

اميد زنده
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 am - 9:30 am

اميد جاودان
9:30 am - 11:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am

نانی حياتی
آذربایجانی
7:30 am - 8:00 am

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am


با هم
7:45 am - 8:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

پلکان
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
8:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
فارماکن
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
خانه هنرمندان
9:00 am - 10:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
10:30 am - 11:30 am

زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
من یک زن هستم
تکرار
9:00 am - 10:00 am
پادشاهی خدا
9:00 am - 9:30 am

کانون الهيات مژده
بررسی کتاب سموئیل
9:30 am - 10:00 am
10:00 am
کلام و پرستش
10:00 am - 10:30 am

کانون الهيات مژده
کتاب اعمال رسولان
10:30 am - 11:00 am
نويد زندگی
10:00 am - 10:30 am

سیمای مسیح
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
گفتمان
10:00 am - 11:00 am
نگاهی دیگر
10:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
روایت بزرگ نجات
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
نوای صمیمی
10:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
11:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
11:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
قدرت دعا
11:00 am - 11:30 am

شیشه نما
11:30 am - 12:00 pm
خانه امید
11:00 am - 11:15 am

پادشاه جلال
11:15 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
بشارت انفرادی
12:00 pm - 12:30 pm

نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm

دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm

امید فراگیر
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 pm - 3:30 pm

اميد جاودان
3:30 pm - 5:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm

نانی حياتی
آذربایجانی
1:30 pm - 2:00 pm

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm


با هم
1:45 pm - 2:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

پلکان
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
2:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
فارماکن
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
نوای صمیمی
3:00 pm - 5:00 pm
گفتمان
3:00 pm - 4:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
من یک زن هستم
تکرار
3:00 pm - 4:00 pm
نوای صمیمی
3:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات مژده
بررسی کتاب سموئیل
4:30 pm - 5:00 pm
4:00 pm
با هم
4:15 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
4:30 pm - 5:30 pm

وبینار کودکان
ایلام
5:30 pm - 6:00 pm
نويد زندگی
4:00 pm - 4:30 pm

سیمای مسیح
4:30 pm - 5:30 pm

سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
گفتمان
4:00 pm - 5:00 pm
نگاهی دیگر
4:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
روایت بزرگ نجات
4:30 pm - 5:30 pm

حیوانات زمینی
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm
5:00 pm
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
5:00 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
خانه پرنده
5:00 pm - 5:30 pm

سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
خانه امید
5:00 pm - 5:15 pm

پادشاه جلال
5:15 pm - 5:30 pm

خانه پرنده
5:30 pm - 6:00 pm
وبینار کودکان
ایلام
5:00 pm - 5:30 pm

سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm
بشارت انفرادی
6:00 pm - 6:30 pm

نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm

امید فراگیر
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

نانی حياتی
آذربایجانی
7:30 pm - 8:00 pm

کلیسای مجازی محبت
فارسی
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm


با هم
7:45 pm - 8:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز-مسیح
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

پلکان
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 pm - 9:30 pm

اميد جاودان
9:30 pm - 11:00 pm
8:00 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
فارماکن
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
9:00 pm
خانه هنرمندان
9:00 pm - 10:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
10:30 pm - 11:30 pm

لنز خودمونی
11:30 pm - 12:00 am
چرا مسيحی شدم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm
من یک زن هستم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm
در دهکده جهانی چه خبر
(زنده)
9:00 pm - 10:00 pm
پادشاهی خدا
9:00 pm - 9:30 pm

کانون الهيات مژده
بررسی کتاب سموئیل
9:30 pm - 10:00 pm
10:00 pm
کلام و پرستش
10:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات مژده
کتاب اعمال رسولان
10:30 pm - 11:00 pm
نويد زندگی
10:00 pm - 10:30 pm

سیمای مسیح
زنده
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
گفتمان
10:00 pm - 11:00 pm
نگاهی دیگر
10:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
روایت بزرگ نجات
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
نوای صمیمی
زنده
10:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
11:00 pm
قدرت دعا
11:00 pm - 11:30 pm

شیشه نما
11:30 pm - 12:00 am
خانه امید
11:00 pm - 11:15 pm

پادشاه جلال
11:15 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
نگاهی دیگر
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
نگاهی دیگر
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
نگاهی دیگر
4:00 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
نگاهی دیگر
10:00 pm - 10:30 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
8:00 pm

شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
فارماکن
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
فارماکن
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
فارماکن
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
فارماکن
8:00 pm - 8:30 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
گفتمان
4:00 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
گفتمان
10:00 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
گفتمان
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
گفتمان
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
گفتمان
10:00 pm - 11:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
حیوانات زمینی
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
خانه امید
5:00 am - 5:15 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
خانه امید
11:00 am - 11:15 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
خانه امید
5:00 pm - 5:15 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
خانه امید
11:00 pm - 11:15 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
سیمای مسیح
4:30 am - 5:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
سیمای مسیح
10:30 am - 11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
سیمای مسیح
4:30 pm - 5:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
سیمای مسیح
زنده
10:30 pm - 11:30 pm
11:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
من یک زن هستم
تکرار
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
من یک زن هستم
تکرار
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
من یک زن هستم
تکرار
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
من یک زن هستم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
7:00 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
آواز-مسیح
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
وبینار کودکان
ایلام
5:30 pm - 6:00 pm
وبینار کودکان
ایلام
5:00 pm - 5:30 pm

دوشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
اميد جاودان
3:30 am - 5:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
اميد جاودان
9:30 am - 11:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
اميد جاودان
3:30 pm - 5:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm
اميد جاودان
9:30 pm - 11:00 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
اميد زنده
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
اميد زنده
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm

شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
پادشاه جلال
5:15 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
پادشاه جلال
11:15 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
پادشاه جلال
5:15 pm - 5:30 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
پادشاه جلال
11:15 pm - 11:30 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
لنز خودمونی
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
لنز خودمونی
11:30 pm - 12:00 am

یکشنبه

دوشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
خانه هنرمندان
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
خانه هنرمندان
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
خانه هنرمندان
9:00 pm - 10:00 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
پادشاهی خدا
3:00 am - 3:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
پادشاهی خدا
9:00 am - 9:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
پادشاهی خدا
9:00 pm - 9:30 pm

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 am - 3:30 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 am - 9:30 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 pm - 3:30 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 pm - 9:30 pm
9:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
کلام و پرستش
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
کلام و پرستش
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
کلام و پرستش
10:00 pm - 10:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
چرا مسيحی شدم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
خانه پرنده
5:00 pm - 5:30 pm
خانه پرنده
5:30 pm - 6:00 pm

یکشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
قدرت دعا
5:00 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
قدرت دعا
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
قدرت دعا
11:00 pm - 11:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
بشارت انفرادی
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
بشارت انفرادی
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
بشارت انفرادی
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
بشارت انفرادی
6:00 pm - 6:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
1:30 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
دنيای زن
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
دنيای زن
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
امید فراگیر
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
امید فراگیر
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
امید فراگیر
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
امید فراگیر
6:00 pm - 7:00 pm

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
8:00 pm

شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
11:00 am
زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm

دوشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm

یکشنبه

سهشنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
با هم
1:45 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
با هم
7:45 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
با هم
1:45 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
با هم
4:15 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
با هم
7:45 pm - 8:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
4:30 am - 5:30 am
کانون الهيات پارس
روایت بزرگ نجات
4:30 am - 5:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
10:30 am - 11:30 am
کانون الهيات پارس
روایت بزرگ نجات
10:30 am - 11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
4:30 pm - 5:30 pm
کانون الهيات پارس
روایت بزرگ نجات
4:30 pm - 5:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
10:30 pm - 11:30 pm
کانون الهيات پارس
روایت بزرگ نجات
10:30 pm - 11:30 pm
11:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
شیشه نما
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
شیشه نما
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
شیشه نما
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
کانون الهيات مژده
بررسی کتاب سموئیل
3:30 am - 4:00 am
4:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب اعمال رسولان
4:30 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
کانون الهيات مژده
بررسی کتاب سموئیل
9:30 am - 10:00 am
10:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب اعمال رسولان
10:30 am - 11:00 am
11:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات مژده
بررسی کتاب سموئیل
4:30 pm - 5:00 pm
5:00 pm
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
5:00 pm - 5:30 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
کانون الهيات مژده
بررسی کتاب سموئیل
9:30 pm - 10:00 pm
10:00 pm
کانون الهيات مژده
کتاب اعمال رسولان
10:30 pm - 11:00 pm
11:00 pm
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
11:00 pm - 11:30 pm

شنبه

یکشنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
پلکان
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
پلکان
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
پلکان
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
پلکان
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
نانی حياتی
آذربایجانی
1:30 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
نانی حياتی
آذربایجانی
7:30 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
نانی حياتی
آذربایجانی
1:30 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
نانی حياتی
آذربایجانی
7:30 pm - 8:00 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
کلیسای مجازی محبت
فارسی
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
در دهکده جهانی چه خبر
(زنده)
9:00 pm - 10:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
نويد زندگی
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
نويد زندگی
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
نويد زندگی
4:00 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
نويد زندگی
10:00 pm - 10:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs available!