شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
آن نيمه ديگرم
12:00 am - 12:30 am

نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am

دنيای زن
12:30 am - 1:00 am

زندگی سخاوتمند
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

اميد زنده
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
چونکه
2:30 am - 3:00 am
نانی حياتی
ازبکی
1:00 am - 1:30 am

پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am

سپاسگزارم
ازبکی
1:30 am - 2:00 am

آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

شفای دل ها
1:30 am - 2:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

چرا مسيحی شدم
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
2:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:30 am

راه صداقت
ترکمنی
3:00 am - 3:30 am

راز و نياز
3:30 am - 4:00 am

فیلم عیسی
ترکمن
3:30 am - 5:00 am

مرا ببخش
آذربایجان
4:00 am - 5:00 am
ویژه

تخته سياه
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am

کانون الهيات مژده
افسسیان
4:30 am - 5:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
4:30 am - 5:30 am

زیر ذره بین
5:30 am - 6:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
هنر ازدواج
3:00 am - 3:30 am
پرستش با شما
3:00 am - 4:00 am
پژواک
3:00 am - 4:00 am

نوای صمیمی
3:30 am - 5:00 am


تاریخ کلیسا
4:00 am - 4:30 am
4:00 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am

اميد زنده
4:30 am - 5:00 am
نوای صمیمی
4:00 am - 5:30 am

شفای دل ها
5:30 am - 6:00 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am

راز و نياز
4:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
شاگردسازی
4:30 am - 5:30 am


تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
5:00 am
کورپو
کلام تو حیات است
5:30 am - 6:00 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
دريای زندگی
ترکمنی
5:00 am - 5:30 am

موزیک ویدیو
5:30 am - 6:00 am
نويد زندگی
5:00 am - 5:30 am

قلم با حنیف
5:30 am - 6:00 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
آن نيمه ديگرم
6:00 am - 6:30 am

نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am

دنيای زن
6:30 am - 7:00 am

7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

اميد زنده
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
چونکه
8:30 am - 9:00 am
نانی حياتی
ازبکی
7:00 am - 7:30 am

پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am

سپاسگزارم
ازبکی
7:30 am - 8:00 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

شفای دل ها
7:30 am - 8:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

چرا مسيحی شدم
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
8:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am

کانون الهيات مژده
افسسیان
10:30 am - 11:00 am
راه صداقت
ترکمنی
9:00 am - 9:30 am

راز و نياز
9:30 am - 10:00 am

فیلم عیسی
ترکمن
9:30 am - 11:00 am

مرا ببخش
آذربایجان
10:00 am - 11:00 am
ویژه

رستاخیز و زندگی
10:00 am - 11:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
10:30 am - 11:30 am

زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
هنر ازدواج
9:00 am - 9:30 am
پرستش با شما
9:00 am - 10:00 am
پژواک
9:00 am - 10:00 am

نوای صمیمی
9:30 am - 11:00 am


تاریخ کلیسا
10:00 am - 10:30 am
10:00 am
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am

اميد زنده
10:30 am - 11:00 am
نوای صمیمی
10:00 am - 11:30 am

شفای دل ها
11:30 am - 12:00 pm

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am

راز و نياز
10:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
شاگردسازی
10:30 am - 11:30 am

کتاب مقدس صوتی
11:30 am - 12:00 pm

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
11:00 am
موعظۀ کلام خدا
11:00 am - 11:30 am

کورپو
کلام تو حیات است
11:30 am - 12:00 pm

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
دريای زندگی
ترکمنی
11:00 am - 11:30 am

موزیک ویدیو
11:30 am - 12:00 pm
نويد زندگی
11:00 am - 11:30 am

قلم با حنیف
11:30 am - 12:00 pm

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
آن نيمه ديگرم
12:00 pm - 12:30 pm

نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm

دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm

زندگی سخاوتمند
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
چونکه
2:30 pm - 3:00 pm
نانی حياتی
ازبکی
1:00 pm - 1:30 pm

پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm

سپاسگزارم
ازبکی
1:30 pm - 2:00 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

شفای دل ها
1:30 pm - 2:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

چرا مسيحی شدم
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
2:00 pm
شيرين صحبت
آذربايجانی
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
اميد جاودان
3:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات مژده
افسسیان
4:30 pm - 5:00 pm
عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
اميد جاودان
3:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
4:30 pm - 5:30 pm

چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
هنر ازدواج
3:00 pm - 3:30 pm
پرستش با شما
3:00 pm - 4:00 pm
عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm

اميد زنده
4:30 pm - 5:00 pm
نوای صمیمی
4:00 pm - 5:30 pm

سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm

راز و نياز
4:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
شاگردسازی
4:30 pm - 5:30 pm

5:00 pm
حیوانلر عالمی
آذربايجانی
5:00 pm - 5:30 pm
خانه پرنده
5:00 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
حیوانلر عالمی
آذربايجانی
5:00 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm

سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm
آن نيمه ديگرم
6:00 pm - 6:30 pm

نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm

7:00 pm
نانی حياتی
ازبکی
7:00 pm - 7:30 pm

پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

سپاسگزارم
ازبکی
7:30 pm - 8:00 pm

آواز-مسیح
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

شفای دل ها
7:30 pm - 8:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

چرا مسيحی شدم
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
8:00 pm
شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
9:00 pm
راه صداقت
ترکمنی
9:00 pm - 9:30 pm

راز و نياز
9:30 pm - 10:00 pm

فیلم عیسی
ترکمن
9:30 pm - 11:00 pm

رستاخیز و زندگی
10:00 pm - 11:00 pm
اميد جاودان
زنده
9:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
10:30 pm - 11:30 pm

زیر ذره بین
11:30 pm - 12:00 am
چرا مسيحی شدم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm
هنر ازدواج
9:00 pm - 9:30 pm
پرستش با شما
زنده
9:00 pm - 10:00 pm
پژواک
9:00 pm - 10:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات مژده
افسسیان
10:30 pm - 11:00 pm
10:00 pm
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm

اميد زنده
10:30 pm - 11:00 pm
نوای صمیمی
10:00 pm - 11:30 pm

شفای دل ها
11:30 pm - 12:00 am

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm

راز و نياز
10:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
شاگردسازی
10:30 pm - 11:30 pm

کتاب مقدس صوتی
11:30 pm - 12:00 am

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
نوای صمیمی
زنده
10:00 pm - 12:00 am


تاریخ کلیسا
10:00 pm - 10:30 pm
11:00 pm
دريای زندگی
ترکمنی
11:00 pm - 11:30 pm

موزیک ویدیو
11:30 pm - 12:00 am
نويد زندگی
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

قلم با حنیف
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
کورپو
کلام تو حیات است
11:30 pm - 12:00 am

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
هنر ازدواج
3:00 am - 3:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
هنر ازدواج
9:00 am - 9:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
هنر ازدواج
3:00 pm - 3:30 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
هنر ازدواج
9:00 pm - 9:30 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
آن نيمه ديگرم
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
آن نيمه ديگرم
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
آن نيمه ديگرم
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
آن نيمه ديگرم
6:00 pm - 6:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am
آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am
آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
آواز-مسیح
7:30 pm - 8:30 pm
آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm
آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
تاریخ کلیسا
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
تاریخ کلیسا
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
تاریخ کلیسا
10:00 pm - 10:30 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
اميد جاودان
3:00 pm - 4:30 pm
اميد جاودان
3:00 pm - 4:30 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
اميد جاودان
زنده
9:00 pm - 10:30 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
اميد زنده
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
اميد زنده
4:30 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
اميد زنده
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
اميد زنده
10:30 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
اميد زنده
4:30 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
اميد زنده
10:30 pm - 11:00 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm

یکشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
قلم با حنیف
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
قلم با حنیف
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
قلم با حنیف
11:30 pm - 12:00 am

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
پژواک
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
پژواک
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
پژواک
9:00 pm - 10:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تلويزيون سما
چونکه
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:30 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تلويزيون سما
چونکه
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تلويزيون سما
چونکه
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
پرستش با شما
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
پرستش با شما
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
پرستش با شما
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
پرستش با شما
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
چرا مسيحی شدم
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
چرا مسيحی شدم
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
چرا مسيحی شدم
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
چرا مسيحی شدم
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm
9:00 pm
چرا مسيحی شدم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
حیوانلر عالمی
آذربايجانی
5:00 pm - 5:30 pm
حیوانلر عالمی
آذربايجانی
5:00 pm - 5:30 pm

شنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
خانه پرنده
5:00 pm - 5:30 pm

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
دريای زندگی
ترکمنی
5:00 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
دريای زندگی
ترکمنی
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
دريای زندگی
ترکمنی
11:00 pm - 11:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
دنيای زن
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
دنيای زن
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
رستاخیز و زندگی
10:00 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
رستاخیز و زندگی
10:00 pm - 11:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
راز و نياز
3:30 am - 4:00 am
4:00 am
راز و نياز
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
راز و نياز
9:30 am - 10:00 am
10:00 am
راز و نياز
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
راز و نياز
4:00 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
راز و نياز
9:30 pm - 10:00 pm
10:00 pm
راز و نياز
10:00 pm - 10:30 pm

شنبه

یکشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
راه صداقت
ترکمنی
3:00 am - 3:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
راه صداقت
ترکمنی
9:00 am - 9:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
راه صداقت
ترکمنی
9:00 pm - 9:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
زندگی سخاوتمند
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
زندگی سخاوتمند
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
زیر ذره بین
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
زیر ذره بین
11:30 pm - 12:00 am

یکشنبه

دوشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
سپاسگزارم
ازبکی
1:30 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
سپاسگزارم
ازبکی
7:30 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
سپاسگزارم
ازبکی
1:30 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
سپاسگزارم
ازبکی
7:30 pm - 8:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm

دوشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm

چهار شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
شفای دل ها
1:30 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
شفای دل ها
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
شفای دل ها
7:30 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
شفای دل ها
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
شفای دل ها
1:30 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
شفای دل ها
7:30 pm - 8:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
شفای دل ها
11:30 pm - 12:00 am

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
شيرين صحبت
آذربايجانی
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
شيرين صحبت
آذربايجانی
8:00 pm - 8:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 pm
عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm

یکشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
فیلم عیسی
ترکمن
3:30 am - 5:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
فیلم عیسی
ترکمن
9:30 am - 11:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
فیلم عیسی
ترکمن
9:30 pm - 11:00 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
موزیک ویدیو
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
موزیک ویدیو
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
موزیک ویدیو
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
4:30 am - 5:30 am
کانون الهيات پارس
شاگردسازی
4:30 am - 5:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
10:30 am - 11:30 am
کانون الهيات پارس
شاگردسازی
10:30 am - 11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
4:30 pm - 5:30 pm
کانون الهيات پارس
شاگردسازی
4:30 pm - 5:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
کانون الهيات پارس
تاریخ کلیسا-ایران
10:30 pm - 11:30 pm
کانون الهيات پارس
شاگردسازی
10:30 pm - 11:30 pm
11:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
کانون الهيات مژده
افسسیان
4:30 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
کانون الهيات مژده
افسسیان
10:30 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات مژده
افسسیان
4:30 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
کانون الهيات مژده
افسسیان
10:30 pm - 11:00 pm

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
کتاب مقدس صوتی
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
کتاب مقدس صوتی
11:30 pm - 12:00 am

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
کورپو
کلام تو حیات است
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
کورپو
کلام تو حیات است
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
کورپو
کلام تو حیات است
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
مرا ببخش
آذربایجان
4:00 am - 5:00 am
ویژه
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
مرا ببخش
آذربایجان
10:00 am - 11:00 am
ویژه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
موعظۀ کلام خدا
11:00 am - 11:30 am

شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
نانی حياتی
ازبکی
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
نانی حياتی
ازبکی
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
نانی حياتی
ازبکی
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
نانی حياتی
ازبکی
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
نويد زندگی
5:00 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
نويد زندگی
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
نويد زندگی
11:00 pm - 11:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs available!