شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
بنیاد اساسی
12:00 am - 12:30 am

نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am

دنيای زن
12:30 am - 1:00 am

نسیمی نو
12:00 am - 12:30 am

1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

اميد زنده
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 am - 3:30 am

اميد جاودان
3:30 am - 5:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am

بهشت و جهنم
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am


من یک زن هستم
پانزده دقیقه
1:45 am - 2:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

پلکان
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
2:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
خانه هنرمندان
3:00 am - 3:30 am

فراتر از رویا
3:30 am - 4:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
4:30 am - 5:30 am

لنز خودمونی
5:30 am - 6:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
من یک زن هستم
تکرار
3:00 am - 4:00 am
نوایی صمیمی
3:00 am - 4:30 am

آن نيمه ديگرم
4:30 am - 5:00 am
4:00 am
کلام و پرستش
4:00 am - 4:30 am


نويد زندگی
4:00 am - 4:30 am

سیمای مسیح
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
گفتمان
4:00 am - 5:00 am
جایگاه دعا
4:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
5:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
5:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
قلم با حنیف
5:00 am - 5:30 am

شیشه نما
5:30 am - 6:00 am
خانه امید
5:00 am - 5:15 am


تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
5:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
بنیاد اساسی
6:00 am - 6:30 am

نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am

دنيای زن
6:30 am - 7:00 am

نسیمی نو
6:00 am - 6:30 am

7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

اميد زنده
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 am - 9:30 am

اميد جاودان
9:30 am - 11:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am

بهشت و جهنم
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am


من یک زن هستم
پانزده دقیقه
7:45 am - 8:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

پلکان
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
8:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
خانه هنرمندان
9:00 am - 9:30 am

فراتر از رویا
9:30 am - 10:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
10:30 am - 11:30 am

زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
من یک زن هستم
تکرار
9:00 am - 10:00 am
نوایی صمیمی
9:00 am - 10:30 am

آن نيمه ديگرم
10:30 am - 11:00 am
10:00 am
کلام و پرستش
10:00 am - 10:30 am


نويد زندگی
10:00 am - 10:30 am

سیمای مسیح
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
گفتمان
10:00 am - 11:00 am
جایگاه دعا
10:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
11:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
11:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
قلم با حنیف
11:00 am - 11:30 am

شیشه نما
11:30 am - 12:00 pm
خانه امید
11:00 am - 11:15 am


تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
11:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
بنیاد اساسی
12:00 pm - 12:30 pm

نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm

دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm

نسیمی نو
12:00 pm - 12:30 pm

1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 pm - 3:30 pm

اميد جاودان
3:30 pm - 5:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm

بهشت و جهنم
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm


من یک زن هستم
پانزده دقیقه
1:45 pm - 2:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

پلکان
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
2:00 pm
نويد زندگی
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
خانه هنرمندان
3:00 pm - 3:30 pm

فراتر از رویا
3:30 pm - 4:00 pm
گفتمان
3:00 pm - 4:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
من یک زن هستم
تکرار
3:00 pm - 4:00 pm
نوایی صمیمی
3:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
4:30 pm - 5:00 pm
4:00 pm
سیاحت مسیحی
4:00 pm - 6:00 pm

من یک زن هستم
پانزده دقیقه
4:15 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
4:30 pm - 5:30 pm

باغِ دوستی
5:30 pm - 6:00 pm
سیمای مسیح
4:00 pm - 5:00 pm
گفتمان
4:00 pm - 5:00 pm
جایگاه دعا
4:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
4:30 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
5:00 pm
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
5:00 pm - 5:30 pm

سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
سوپربوک
کانون شادی
5:00 pm - 6:00 pm
خانه امید
5:00 pm - 5:15 pm


سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
باغِ دوستی
5:00 pm - 5:30 pm

سوپربوک
کانون شادی
5:30 pm - 6:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm
بنیاد اساسی
6:00 pm - 6:30 pm

نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm

نسیمی نو
6:30 pm - 7:00 pm

7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

بهشت و جهنم
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm

کلیسای مجازی محبت
فارسی
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز مسیح
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز-مسیح
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز مسیح
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 pm - 9:30 pm

اميد جاودان
زنده
9:30 pm - 11:00 pm
8:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
9:00 pm
خانه هنرمندان
9:00 pm - 9:30 pm

فراتر از رویا
9:30 pm - 10:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
10:30 pm - 11:30 pm

لنز خودمونی
11:30 pm - 12:00 am
چرا مسيحی شدم
9:00 pm - 10:00 pm
من یک زن هستم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm
در دهکده جهانی چه خبر
(زنده)
9:00 pm - 10:00 pm
نوایی صمیمی
زنده
9:00 pm - 10:30 pm

آن نيمه ديگرم
10:30 pm - 11:00 pm
10:00 pm
کلام و پرستش
10:00 pm - 10:30 pm


نويد زندگی
10:00 pm - 10:30 pm

سیمای مسیح
زنده
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
گفتمان
10:00 pm - 11:00 pm
جایگاه دعا
10:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
11:00 pm
قلم با حنیف
11:00 pm - 11:30 pm

شیشه نما
11:30 pm - 12:00 am
خانه امید
11:00 pm - 11:15 pm


تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
باغِ دوستی
5:30 pm - 6:00 pm
باغِ دوستی
5:00 pm - 5:30 pm

دوشنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
گفتمان
4:00 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
گفتمان
10:00 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
گفتمان
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
گفتمان
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
گفتمان
10:00 pm - 11:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
خانه امید
5:00 am - 5:15 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
خانه امید
11:00 am - 11:15 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
خانه امید
5:00 pm - 5:15 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
خانه امید
11:00 pm - 11:15 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
سیمای مسیح
4:30 am - 5:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
سیمای مسیح
10:30 am - 11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
سیمای مسیح
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
سیمای مسیح
زنده
10:30 pm - 11:30 pm
11:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
من یک زن هستم
تکرار
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
من یک زن هستم
تکرار
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
من یک زن هستم
تکرار
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
من یک زن هستم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
بهشت و جهنم
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
بهشت و جهنم
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
بهشت و جهنم
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
بهشت و جهنم
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
بنیاد اساسی
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
بنیاد اساسی
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
بنیاد اساسی
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
بنیاد اساسی
6:00 pm - 6:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
آن نيمه ديگرم
4:30 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
آن نيمه ديگرم
10:30 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
آن نيمه ديگرم
10:30 pm - 11:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
7:00 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
آواز-مسیح
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
اميد جاودان
3:30 am - 5:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
اميد جاودان
9:30 am - 11:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
اميد جاودان
3:30 pm - 5:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm
اميد جاودان
زنده
9:30 pm - 11:00 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 pm
سیاحت مسیحی
4:00 pm - 6:00 pm
5:00 pm

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
اميد زنده
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
اميد زنده
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm

پنج شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
لنز خودمونی
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
لنز خودمونی
11:30 pm - 12:00 am

یکشنبه

دوشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
نسیمی نو
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
نسیمی نو
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
نسیمی نو
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
نسیمی نو
6:30 pm - 7:00 pm

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
خانه هنرمندان
3:00 am - 3:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
خانه هنرمندان
9:00 am - 9:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
خانه هنرمندان
3:00 pm - 3:30 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
خانه هنرمندان
9:00 pm - 9:30 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
قلم با حنیف
5:00 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
قلم با حنیف
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
قلم با حنیف
11:00 pm - 11:30 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 am - 3:30 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 am - 9:30 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 pm - 3:30 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 pm - 9:30 pm
9:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
کلام و پرستش
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
کلام و پرستش
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
کلام و پرستش
10:00 pm - 10:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
6:00 pm
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
من یک زن هستم
پانزده دقیقه
1:45 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
من یک زن هستم
پانزده دقیقه
7:45 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
من یک زن هستم
پانزده دقیقه
1:45 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
من یک زن هستم
پانزده دقیقه
4:15 pm - 4:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
چرا مسيحی شدم
9:00 pm - 10:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
دنيای زن
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
دنيای زن
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
11:00 am
زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm

دوشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
سوپربوک
کانون شادی
5:00 pm - 6:00 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
سوپربوک
کانون شادی
5:30 pm - 6:00 pm

شنبه

سهشنبه

چهار شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
فراتر از رویا
3:30 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
فراتر از رویا
9:30 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
فراتر از رویا
3:30 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
فراتر از رویا
9:30 pm - 10:00 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
4:30 am - 5:30 am
کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
4:30 am - 5:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
10:30 am - 11:30 am
کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
10:30 am - 11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
4:30 pm - 5:30 pm
کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
4:30 pm - 5:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
10:30 pm - 11:30 pm
کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
10:30 pm - 11:30 pm
11:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
شیشه نما
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
شیشه نما
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
شیشه نما
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
5:00 am - 5:30 am
کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
5:00 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
11:00 am - 11:30 am
کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
4:30 pm - 5:00 pm
5:00 pm
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
5:00 pm - 5:30 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
11:00 pm - 11:30 pm
کانون الهيات مژده
کتاب دانیال
11:00 pm - 11:30 pm

شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
پلکان
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
پلکان
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
پلکان
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
جایگاه دعا
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
جایگاه دعا
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
جایگاه دعا
4:00 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
جایگاه دعا
10:00 pm - 10:30 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
7:00 pm
آواز مسیح
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
آواز مسیح
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

دوشنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
کلیسای مجازی محبت
فارسی
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
در دهکده جهانی چه خبر
(زنده)
9:00 pm - 10:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
نويد زندگی
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
نويد زندگی
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
نويد زندگی
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
نويد زندگی
10:00 pm - 10:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs available!