شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
شیشه نما
12:00 am - 12:30 am

نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am

دنيای زن
12:30 am - 1:00 am
لنز خودمونی
12:00 am - 12:30 am


غلبه بر اضطراب
12:30 am - 12:45 am

1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

اميد زنده
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 am - 3:30 am

اميد جاودان
3:30 am - 5:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am

سپاسگزارم
ازبک
1:30 am - 2:00 am

آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am


من یک زن هستم
1:45 am - 2:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
2:00 am
شيرين صحبت
آذربایجانی
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
راه صداقت
ترکمن
3:00 am - 3:30 am

فیلم عیسی
ترکمن
3:30 am - 5:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
آشنایی با عهد عتیق
4:30 am - 5:30 am

زیر ذره بین
5:30 am - 6:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
من یک زن هستم
تکرار
3:00 am - 4:00 am
پرستش با شما
3:00 am - 4:00 am
پژواک
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am

اميد زنده
4:30 am - 5:00 am
نوای صمیمی
4:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
نوای صمیمی
4:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
5:00 am
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
5:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
موزیک ویدیو
5:00 am - 6:00 am
نويد زندگی
5:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
شیشه نما
6:00 am - 6:30 am

نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am

دنيای زن
6:30 am - 7:00 am
لنز خودمونی
6:00 am - 6:30 am7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

اميد زنده
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 am - 9:30 am

اميد جاودان
9:30 am - 11:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am

سپاسگزارم
ازبک
7:30 am - 8:00 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am


من یک زن هستم
7:45 am - 8:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
8:00 am
شيرين صحبت
آذربایجانی
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
راه صداقت
ترکمن
9:00 am - 9:30 am

فیلم عیسی
ترکمن
9:30 am - 11:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
آشنایی با عهد عتیق
10:30 am - 11:30 am

زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
من یک زن هستم
تکرار
9:00 am - 10:00 am
پرستش با شما
9:00 am - 10:00 am
پژواک
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am

اميد زنده
10:30 am - 11:00 am
نوای صمیمی
10:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
نوای صمیمی
10:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
11:00 am
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
11:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
موزیک ویدیو
11:00 am - 12:00 pm
نويد زندگی
11:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
شیشه نما
12:00 pm - 12:30 pm

نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm

دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm
لنز خودمونی
12:00 pm - 12:30 pm


غلبه بر اضطراب
12:30 pm - 12:45 pm

1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 pm - 3:30 pm

اميد جاودان
3:30 pm - 5:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm

سپاسگزارم
ازبک
1:30 pm - 2:00 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm


من یک زن هستم
1:45 pm - 2:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
2:00 pm
شيرين صحبت
آذربایجانی
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
فیلم عیسی
فارسی
3:00 pm - 5:00 pm
پژواک
3:00 pm - 4:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
من یک زن هستم
تکرار
3:00 pm - 4:00 pm
پرستش با شما
3:00 pm - 4:00 pm
عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm
من یک زن هستم
4:15 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
آشنایی با عهد عتیق
4:30 pm - 5:30 pm

میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm

اميد زنده
4:30 pm - 5:00 pm
پژواک
4:00 pm - 5:00 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
4:30 pm - 5:30 pm

حیوانات زمینی
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm
5:00 pm
حیوانات زمینی
ازبک
5:00 pm - 5:30 pm

دوستان و قهرمانان
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm
خانه پرنده
5:00 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
نويد زندگی
5:00 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
سوپربوک
5:00 pm - 5:30 pm

خانه پرنده
5:30 pm - 6:00 pm
باغِ دوستی
5:00 pm - 5:30 pm

سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm
شیشه نما
6:00 pm - 6:30 pm

نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm
لنز خودمونی
6:00 pm - 6:30 pm7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

سپاسگزارم
ازبک
7:30 pm - 8:00 pm

آواز-مسیح
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm


من یک زن هستم
7:45 pm - 8:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 pm - 9:30 pm

اميد جاودان
9:30 pm - 11:00 pm
8:00 pm
شيرين صحبت
آذربایجانی
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
9:00 pm
راه صداقت
9:00 pm - 9:30 pm
ترکمن

فیلم عیسی
ترکمن
9:30 pm - 11:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
آشنایی با عهد عتیق
10:30 pm - 11:30 pm

زیر ذره بین
11:30 pm - 12:00 am
چرا مسيحی شدم
9:00 pm - 10:00 pm
من یک زن هستم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm
پرستش با شما
زنده
9:00 pm - 10:00 pm
پژواک
9:00 pm - 10:00 pm
10:00 pm
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm

اميد زنده
10:30 pm - 11:00 pm
نوای صمیمی
10:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
نوای صمیمی
زنده
10:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
11:00 pm
موزیک ویدیو
11:00 pm - 12:00 am
نويد زندگی
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
باغِ دوستی
5:00 pm - 5:30 pm

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
دوستان و قهرمانان
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm

شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
حیوانات زمینی
ازبک
5:00 pm - 5:30 pm
حیوانات زمینی
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm

شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
من یک زن هستم
1:45 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
من یک زن هستم
تکرار
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
من یک زن هستم
7:45 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
من یک زن هستم
تکرار
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
من یک زن هستم
1:45 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
من یک زن هستم
تکرار
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
من یک زن هستم
4:15 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
من یک زن هستم
7:45 pm - 8:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
من یک زن هستم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am
آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am
آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
آواز-مسیح
7:30 pm - 8:30 pm
آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm
آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
اميد جاودان
3:30 am - 5:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
اميد جاودان
9:30 am - 11:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
اميد جاودان
3:30 pm - 5:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm
اميد جاودان
9:30 pm - 11:00 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
اميد زنده
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
اميد زنده
4:30 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
اميد زنده
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
اميد زنده
10:30 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
اميد زنده
4:30 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
اميد زنده
10:30 pm - 11:00 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm

یکشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
لنز خودمونی
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
لنز خودمونی
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
لنز خودمونی
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
لنز خودمونی
6:00 pm - 6:30 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
پژواک
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
پژواک
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
پژواک
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
پژواک
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
پژواک
9:00 pm - 10:00 pm

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 am - 3:30 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 am - 9:30 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 pm - 3:30 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 pm - 9:30 pm
9:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
پرستش با شما
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
پرستش با شما
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
پرستش با شما
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
پرستش با شما
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
چرا مسيحی شدم
9:00 pm - 10:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
خانه پرنده
5:00 pm - 5:30 pm
خانه پرنده
5:30 pm - 6:00 pm

یکشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
دنيای زن
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
دنيای زن
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
راه صداقت
ترکمن
3:00 am - 3:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
راه صداقت
ترکمن
9:00 am - 9:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
راه صداقت
9:00 pm - 9:30 pm
ترکمن

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
زیر ذره بین
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
زیر ذره بین
11:30 pm - 12:00 am

یکشنبه

دوشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
سپاسگزارم
ازبک
1:30 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
سپاسگزارم
ازبک
7:30 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
سپاسگزارم
ازبک
1:30 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
سپاسگزارم
ازبک
7:30 pm - 8:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm

دوشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
سوپربوک
5:00 pm - 5:30 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm

چهار شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
شيرين صحبت
آذربایجانی
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
شيرين صحبت
آذربایجانی
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
شيرين صحبت
آذربایجانی
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
شيرين صحبت
آذربایجانی
8:00 pm - 8:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 pm
عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
فیلم عیسی
ترکمن
3:30 am - 5:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
فیلم عیسی
ترکمن
9:30 am - 11:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
فیلم عیسی
فارسی
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
فیلم عیسی
ترکمن
9:30 pm - 11:00 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
موزیک ویدیو
5:00 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
موزیک ویدیو
11:00 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
موزیک ویدیو
11:00 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
غلبه بر اضطراب
12:30 am - 12:45 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
غلبه بر اضطراب
12:30 pm - 12:45 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
کانون الهيات پارس
آشنایی با عهد عتیق
4:30 am - 5:30 am
کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
4:30 am - 5:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
کانون الهيات پارس
آشنایی با عهد عتیق
10:30 am - 11:30 am
کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
10:30 am - 11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات پارس
آشنایی با عهد عتیق
4:30 pm - 5:30 pm
کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
4:30 pm - 5:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
کانون الهيات پارس
آشنایی با عهد عتیق
10:30 pm - 11:30 pm
کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
10:30 pm - 11:30 pm
11:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
شیشه نما
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
شیشه نما
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
شیشه نما
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
شیشه نما
6:00 pm - 6:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
5:00 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
11:00 pm - 11:30 pm

شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
نويد زندگی
5:00 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
نويد زندگی
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
نويد زندگی
5:00 pm - 5:30 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
نويد زندگی
11:00 pm - 11:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs available!