شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am

نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am

دنيای زن
12:30 am - 1:00 am
غلبه بر اضطراب
12:00 am - 12:15 am


امید فراگیر
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

اميد زنده
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 am - 3:30 am

اميد جاودان
3:30 am - 5:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am

سپاسگزارم
ازبک
1:30 am - 2:00 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am


من یک زن هستم
1:45 am - 2:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

مسیحیت امروز
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
2:00 am
شيرين صحبت
آذربایجانی
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
مقدمه‌ای بر خدمت مسیحی
4:30 am - 5:30 am

زیر ذره بین
5:30 am - 6:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
من یک زن هستم
تکرار
3:00 am - 4:00 am
پرستش با شما
3:00 am - 4:00 am

خدا و مغز
3:30 am - 4:00 am
4:00 am
راه صداقت
ترکمن
4:00 am - 4:30 am

فیلم عیسی
ترکمن
4:30 am - 6:00 am
نويد زندگی
4:00 am - 4:30 am

سیمای مسیح
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
پژواک
4:00 am - 5:00 am

نوای صمیمی
4:00 am - 5:30 am

خانه امید
5:00 am - 5:15 am

کلیسای خانگی
5:15 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
نوای صمیمی
4:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
5:00 am
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
5:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am

نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am

دنيای زن
6:30 am - 7:00 am


امید فراگیر
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

اميد زنده
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 am - 9:30 am

اميد جاودان
9:30 am - 11:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am

سپاسگزارم
ازبک
7:30 am - 8:00 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am


من یک زن هستم
7:45 am - 8:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

مسیحیت امروز
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
8:00 am
شيرين صحبت
آذربایجانی
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
مقدمه‌ای بر خدمت مسیحی
10:30 am - 11:30 am

زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
من یک زن هستم
تکرار
9:00 am - 10:00 am
پرستش با شما
9:00 am - 10:00 am

خدا و مغز
9:30 am - 10:00 am
10:00 am
راه صداقت
ترکمن
10:00 am - 10:30 am

فیلم عیسی
ترکمن
10:30 am - 12:00 pm
نويد زندگی
10:00 am - 10:30 am

سیمای مسیح
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
پژواک
10:00 am - 11:00 am

نوای صمیمی
10:00 am - 11:30 am

خانه امید
11:00 am - 11:15 am

کلیسای خانگی
11:15 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
نوای صمیمی
10:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
11:00 am
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
11:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm

نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm

دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm
غلبه بر اضطراب
12:00 pm - 12:15 pm


امید فراگیر
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 pm - 3:30 pm

اميد جاودان
3:30 pm - 5:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm

سپاسگزارم
ازبک
1:30 pm - 2:00 pm


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm


من یک زن هستم
1:45 pm - 2:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

مسیحیت امروز
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
2:00 pm
شيرين صحبت
آذربایجانی
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
فیلم عیسی
فارسی
3:00 pm - 5:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
من یک زن هستم
تکرار
3:00 pm - 4:00 pm
پرستش با شما
3:00 pm - 4:00 pm
نوای صمیمی
3:00 pm - 4:30 pm

عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm
من یک زن هستم
4:15 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
مقدمه‌ای بر خدمت مسیحی
4:30 pm - 5:30 pm

وبینار کودکان
5:30 pm - 6:00 pm
نويد زندگی
4:00 pm - 4:30 pm

سیمای مسیح
4:30 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
پژواک
4:00 pm - 5:00 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
4:30 pm - 5:30 pm

حیوانات زمینی
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm
5:00 pm
حیوانات زمینی
ازبک
5:00 pm - 5:30 pm

سوپربوک
5:00 pm - 5:30 pm

دوستان و قهرمانان
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm
خانه پرنده
5:00 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
خانه امید
5:00 pm - 5:15 pm

سوپربوک
5:00 pm - 5:30 pm

کلیسای خانگی
5:15 pm - 5:30 pm

خانه پرنده
5:30 pm - 6:00 pm
وبینار کودکان
5:00 pm - 5:30 pm

سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm

نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm


امید فراگیر
زنده
6:00 pm - 7:00 pm
7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

سپاسگزارم
ازبک
7:30 pm - 8:00 pm

کلیسای مجازی محبت
فارسی
7:30 pm - 8:30 pm

آواز-مسیح
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm


من یک زن هستم
7:45 pm - 8:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

مسیحیت امروز
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 pm - 9:30 pm

اميد جاودان
9:30 pm - 11:00 pm
8:00 pm
شيرين صحبت
آذربایجانی
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
9:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
آشنایی با عهد عتیق
10:30 pm - 11:30 pm

زیر ذره بین
11:30 pm - 12:00 am
چرا مسيحی شدم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm
من یک زن هستم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm
پرستش با شما
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

خدا و مغز
9:30 pm - 10:00 pm
10:00 pm
راه صداقت
10:00 pm - 10:30 pm
ترکمن

فیلم عیسی
ترکمن
10:30 pm - 12:00 am
نويد زندگی
10:00 pm - 10:30 pm

سیمای مسیح
زنده
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
پژواک
10:00 pm - 11:00 pm

نوای صمیمی
10:00 pm - 11:30 pm

خانه امید
11:00 pm - 11:15 pm

کلیسای خانگی
11:15 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
نوای صمیمی
زنده
10:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
11:00 pm
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
دوستان و قهرمانان
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm

شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
خدا و مغز
3:30 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
خدا و مغز
9:30 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
خدا و مغز
9:30 pm - 10:00 pm

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
حیوانات زمینی
ازبک
5:00 pm - 5:30 pm
حیوانات زمینی
ازبک
5:30 pm - 6:00 pm

شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
خانه امید
5:00 am - 5:15 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
خانه امید
11:00 am - 11:15 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
خانه امید
5:00 pm - 5:15 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
خانه امید
11:00 pm - 11:15 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
کلیسای خانگی
5:15 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
کلیسای خانگی
11:15 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
کلیسای خانگی
5:15 pm - 5:30 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
کلیسای خانگی
11:15 pm - 11:30 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
سیمای مسیح
4:30 am - 5:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
سیمای مسیح
10:30 am - 11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
سیمای مسیح
4:30 pm - 5:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
سیمای مسیح
زنده
10:30 pm - 11:30 pm
11:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
من یک زن هستم
1:45 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
من یک زن هستم
تکرار
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
من یک زن هستم
7:45 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
من یک زن هستم
تکرار
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
من یک زن هستم
1:45 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
من یک زن هستم
تکرار
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
من یک زن هستم
4:15 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
من یک زن هستم
7:45 pm - 8:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
من یک زن هستم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
وبینار کودکان
5:30 pm - 6:00 pm
وبینار کودکان
5:00 pm - 5:30 pm

دوشنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am
آواز-مسیح
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
آواز-مسیح
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
آواز-مسیح
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
آواز-مسیح
7:30 pm - 8:30 pm
آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm
آواز-مسیح
اين برنامه بزبانهای دری، هزاره گی و پشتو ميباشد
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

یکشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
مسیحیت امروز
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
مسیحیت امروز
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
مسیحیت امروز
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
مسیحیت امروز
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
اميد جاودان
3:30 am - 5:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
اميد جاودان
9:30 am - 11:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
اميد جاودان
3:30 pm - 5:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm
اميد جاودان
9:30 pm - 11:00 pm
10:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
اميد زنده
1:30 am - 2:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
اميد زنده
7:30 am - 8:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm

یکشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
میعادگاه
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
میعادگاه
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
میعادگاه
4:00 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
میعادگاه
10:00 pm - 10:30 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
پژواک
4:00 am - 5:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
پژواک
10:00 am - 11:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
پژواک
4:00 pm - 5:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
پژواک
10:00 pm - 11:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تخته سياه
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تخته سياه
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تخته سياه
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تخته سياه
8:00 pm - 8:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 am - 3:30 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 am - 9:30 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 pm - 3:30 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 pm - 9:30 pm
9:00 pm

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
پرستش با شما
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
پرستش با شما
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
پرستش با شما
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
پرستش با شما
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
چرا مسيحی شدم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
خانه پرنده
5:00 pm - 5:30 pm
خانه پرنده
5:30 pm - 6:00 pm

یکشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

شنبه

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

سهشنبه

چهار شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
دنيای زن
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
دنيای زن
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm

سهشنبه

چهار شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
امید فراگیر
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
امید فراگیر
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
امید فراگیر
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
امید فراگیر
زنده
6:00 pm - 7:00 pm

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
راه صداقت
ترکمن
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
راه صداقت
ترکمن
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
راه صداقت
10:00 pm - 10:30 pm
ترکمن

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
زیر ذره بین
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
زیر ذره بین
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
زیر ذره بین
11:30 pm - 12:00 am

یکشنبه

دوشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
سپاسگزارم
ازبک
1:30 am - 2:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
سپاسگزارم
ازبک
7:30 am - 8:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
سپاسگزارم
ازبک
1:30 pm - 2:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
سپاسگزارم
ازبک
7:30 pm - 8:00 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 pm
سوپربوک
5:00 pm - 5:30 pm
سوپربوک
5:00 pm - 5:30 pm
سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm

شنبه

چهار شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
2:00 am
شيرين صحبت
آذربایجانی
2:00 am - 2:30 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
شيرين صحبت
آذربایجانی
8:00 am - 8:30 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
شيرين صحبت
آذربایجانی
2:00 pm - 2:30 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
شيرين صحبت
آذربایجانی
8:00 pm - 8:30 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 pm
عيسی
فيلم ويژه
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm

جمعه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
فیلم عیسی
ترکمن
4:30 am - 6:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
فیلم عیسی
ترکمن
10:30 am - 12:00 pm
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
فیلم عیسی
فارسی
3:00 pm - 5:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
فیلم عیسی
ترکمن
10:30 pm - 12:00 am
11:00 pm

شنبه

یکشنبه

No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
غلبه بر اضطراب
12:00 am - 12:15 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
غلبه بر اضطراب
12:00 pm - 12:15 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm

چهار شنبه

پنج شنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
کانون الهيات پارس
مقدمه‌ای بر خدمت مسیحی
4:30 am - 5:30 am
کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
4:30 am - 5:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
کانون الهيات پارس
مقدمه‌ای بر خدمت مسیحی
10:30 am - 11:30 am
کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
10:30 am - 11:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات پارس
مقدمه‌ای بر خدمت مسیحی
4:30 pm - 5:30 pm
کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
4:30 pm - 5:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
کانون الهيات پارس
آشنایی با عهد عتیق
10:30 pm - 11:30 pm
کانون الهيات پارس
جهانبینی مسیحی
10:30 pm - 11:30 pm
11:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
5:00 am - 5:30 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
11:00 am - 11:30 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
کانون الهيات مژده
فیلیپیان
11:00 pm - 11:30 pm

شنبه

جمعه

No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
12:00 am
نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm

دوشنبه

سهشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
5:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

دوشنبه

سهشنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

No programs hours available!
شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
کلیسای مجازی محبت
فارسی
7:30 pm - 8:30 pm
8:00 pm

یکشنبه

دوشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm

شنبه

یکشنبه

شنبه یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهار شنبه پنج شنبه جمعه
4:00 am
نويد زندگی
4:00 am - 4:30 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
نويد زندگی
10:00 am - 10:30 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
نويد زندگی
4:00 pm - 4:30 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
نويد زندگی
10:00 pm - 10:30 pm

دوشنبه

سهشنبه

No programs available!