Shows

21 Quality Of A Leader


21 Quality Of A Leader

نام این برنامه، ” ۲۱ خصوصیات ضروری یک رهبر ” است. مجری این برنامه، ” ناتان رستم پور ” میباشد. در این سری از سری جدید از دروس رهبری از کتابی با نام ۲۱ خصوصیت ضروری برای یک رهبر دلنوشته جان مکسول استفاده خواهیم کرد. در این سری برنامه سرفصلهای زیر و مطالب مرتبط به هر سرفصل را در هر جلسه توضیح خواهیم داد. این سری برنامه ۲۱ قسمت دارد. اولین و مهمترین نکته در زندگی یک رهبر، شخصیت کاراکتر یک رهبر است. نکته دوم، گیرایی و جذبه روحانی یک رهبر است. نکته سوم، تعهد یک رهبر است. نکته چهارم، ارتباطات و روش برقراری ارتباطی تأثیرگذار توسط یک رهبر است. نکته پنجم، شایستگی یک رهبر است. نکته ششم، شجاعت یک رهبر است. نکته هفتم، قدرت تمییز یا تشخیص دادن یک رهبر است. نکته هشتم، تمرکز یک رهبر است. نکته نهم، سخاوتمندی یک رهبر است. نکته دهم، پیش قدمی یک رهبر است. نکته یازدهم، گوش دادن و گوش خوب بودن توسط یک رهبر است. نکته دوازدهم، شور و علاقه یک رهبر است. نکته سیزدهم، نگرش مثبت داشتن یک رهبر است. نکته چهاردهم، توانایی حل مشکلات توسط یک رهبر است. نکته پانزدهم، داشتن روابط انسان‌ها با یکدیگر و روابط میان فردی توسط یک رهبر است. نکته شانزدهم، مسئولیت پذیر بودن یک رهبر است. نکته هفدهم، احساس امنیت یک رهبر است. نکته هجدهم، انضباط نفس داشتن یک رهبر است. نکته نوزدهم، قلب خدمتگزار داشتن یک رهبر است. نکته بیستم، تعلیم پذیری یک رهبر است. نکته بیست و یکم، رویا داشتن یک رهبر است. رویا در واقع سوخته حرکت یک رهبر به سمت اهدافی است که در زندگی خود قرار داده است و این باعث می شود که رهبر دچار یکسری کلیشه‌های روحانی یا بیزینسی و یا خدمتی شود. در طی این برنامه بر روی تک تک سر فصل ها و موضوعات مرتبط با آنها توضیحاتی را با استفاده از کتاب ۲۱ خصوصیات ضروری یک رهبر ارائه خواهیم داد. همچنین راهکارها و روش های رسیدن به این خصوصیات را به یکدیگر بررسی خواهیم کرد و همچنین بررسی خواهیم کرد که برای کسبه خصوصیات مربوط به رهبری از انجام چه کارهایی باید اجتناب کرد. پس شما عزیزان را به دیدن این برنامه دعوت می کنیم.

لیست پخش

Check Also

Close