بایگانی

۳ : ۱۶


عدد ۳ :‌۱۶ آغاز همه چیز است. اگر می خواهید که محبت بر نفرت غالب آید و یا امید جایگزین یاس گردد، دیدن برنامه ۳ :‌۱۶ با کشیش سارو خاچیگی پیشنهاد می گردد.

لیست پخش