بایگانی

روشهای رویارویی با مسائل شخصیتی


به عنوان یک مسیحی و خادم کلیسا هر روزه در زندگی با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می شویم. در این برنامه کشیش فریبرز خندانی راهکارهایی را برای روبرو با مسائل شخصیتی آشنا می سازد.

لیست پخش