بایگانی

پژواک: صدای شما

در این برنامه مسایل اجتماعی در ایران که توسط بینندگان مطرح می گردد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Censorship – June 23, 2015
Pezhvak – Your voice, June 30, 2015
Facebook – August 18, 2015
Domestic Violence – August 25, 2015
Domestic Violence, Pt2 – September 1, 2015
Hospitality – September 8, 2015
Bribe – September 15, 2015
Pezhvak – Your voice, September 22, 2015
Pezhvak – Your voice, September 29, 2015
Pezhvak – Your voice, October 6, 2015

Satellite – July 7, 2015
Sex Addiction – July 14, 2015
Underground Music – July 21, 2015
Underground Music – July 28, 2015/option>
Brain Drain – August 11, 2015
Brain Drain – August 4, 2015
Relationship Before Marriage – October 13, 2015
Relationship Before Marriage – November 3, 2015
Pezhvak – Your voice, November 10, 2015
Prostitution, Pt2 – November 17, 2015

Addiction to Internet – November 24, 2015
Kids Marriage – December 1, 2015
Pezhvak – Your voice – January 5, 2016
Pezhvak – Your voice – January 19, 2016
Pezhvak – Your voice – January 26, 2016
Unemployment – February 2, 2016
Pezhvak – Your voice – February 9, 2016
Pezhvak – Your voice – February 16, 2016
Fashion, with Efi, Kati and Asieh – April 5, 2016
Fashion 2, with Efi, Kati and Asieh – April 12, 2016

Pezhvak – Your voice – April 19, 2016
Women’s Roll in Politics, With Efi, Kati and Asieh – April 26, 2016
Homosexuality, with Efi, Kati and Asieh – May 3, 2016
Homosexuality, Pt2, with Efi, Kati and Asieh – May 10, 2016
Time, with Efi, Kati and Asieh – May 17, 2016
Pezhvak – Your voice – May 24, 2016
Pezhvak – Your voice – May 31, 2016
Pezhvak – Your voice – August 23, 2016
Pezhvak – Your voice – August 30, 2016
Divorce, with Efi, Kati and Asieh – September 6, 2016

Pezhvak – Your voice – September 13, 2016
Pezhvak – Your voice – September 20, 2016
Kid’s Marriage, with Efi, Kati and Asieh – September 27, 2016
Pezhvak – Your voice – October 4, 2016

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/pezhvak_voice/smil:pezhvak_voice_20150623.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن