بایگانی

Turning Point – Agents of Babylon Farsi


نبوت ها و پیشگوئیهای دانیال توسط شخصیتهایی که دکتر دیوید جرامایا آنها را «ماموران بابل» می خواند، ارائه شده است. این ماموران عبارتند از پادشاهان و حاکمان، مشاوران سلطنتی، حیوانات، فرشتگان هم خوب و بد و اشیاء بی جان مانند درختان و مجسمه ها که همه در بخشی از داستان دانیال نقش بسزایی را بازی می کنند.

لیست پخش