بایگانی

Turning Point – I Never Thought I’d See The Day Farsi


دکتر دیوید جرامایا در این برنامه ۹ عامل پیشرفت را که هرگز تصور نمی کنید بتوانید در طول عمر خود ببینید، بررسی می کند که همه اینها مفهوم قابل توجهی برای کلیسای عیسی مسیح دارند.

لیست پخش