بایگانی

کتابمقدس صوتی


از طریق این برنامه می توانید کلام خدا را به صورت صوتی گوش کنید.

لیست پخش

<

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *