بایگانی

کتابمقدس صوتی

از طریق این برنامه می توانید کلام خدا را به صورت صوتی گوش کنید.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Matthew: Chapter 1 – 6
Matthew Chapter 7 – 11
Matthew Chapter 8 – 15
Matthew Chapter 16 – 20
Matthew Chapter 21 – 23
Matthew Chapter 24 – 26
Matthew Chapter 27 – Mark Chapter 2
Mark, Chapter 1 – 8
Mark, Chapter 7 – 9
Mark, Chapter 10 – 13

Mark, Chapter 14 – 16
Luke Chapter 1 and 2
Luke Chapter 3 – chapter 5
Luke Chapter 6 and 7
Luke Chapter 8 and 9
Luke, Chapter 10 – 12
Luke, Chapter 13 – 16
Luke, Chapter 17 – 20
Luke, Chapter 21 – 23
Luke, Chapter 24 – John 3

John 3 – John 6
John 7 – John 9
John 10 – John 13
John 14 through John 18
John 19 – Acts 1
Acts 2 – Acts 5
Acts 6 – Acts 9
Acts 10 – Acts 13
Acts 14 – Acts 17
Acts 18 – Acts 20

Acts 21 – Acts 24
Acts 25 – Acts 28
Romans, Chapter 1 – Chapter 5
Romans, Chapter 6 – Chapter 10
Romans, Chapter 11 – Chapter 16
1 Corinthians, Chapter 1 – Chapter 6
1 Corinthians, Chapter 7 – Chapter 11
1 Corinthians, Chapter 12 -h Chapter 15
1 Corinthians, Chapter 16 through 2 Corinthians Chapter 6
2 Corinthians, Chapter 7 through Chapter 11

2 Corinthians, Chapter 12 through Galatians Chapter 3
Galatians Chapter 4 – Ephesians 3
Ephesians 4 – Philippians 2
Philippians 3 – Colossians 3
Colossians 4 – 2 Thessalonians 1
2 Thessalonians Chapter 2 – 1 Timothy Chapter 5
1 Timothy 6 – Titus 2
Titus Chapter 3 – Hebrew Chapter 5
Hebrews Chapter 6 – Hebrews Chapter 10

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/audio_bible/smil:audio_bible_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

<

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن