Shows

Christianity And Politicsمسیحیت و سیاست
نام این برنامه، ” مسیحیت و سیاست” است. مجری این برنامه، ” کشیش دکتر ساسان توسلی ” میباشد. مبحث مسیحیت و سیاست مبحث بسیار بحث انگیزی است. اما به عنوان جامعه مسیحی ایرانی و فارسی زبان، باید تا حدودی موضوع رابطه مسیحیت و سیاست را جدی تر بگیریم. چون نمی‌توانیم نسبت به بی عدالتی های اجتماعی و ظلم و ستم هایی که هر روز در کشور و زندگی خود مان با آن روبه‌رو هستیم بی تفاوت باشیم. مسیحیت می تواند چه نقشی در شکل دادن ارزشهای انسانی داشته باشد؟ مسیحیت می تواند قدم هایی را برای آزادی و بهبود جامعه و شکوفا شدن زندگی بشری داشته باشد؟ دیدگاه مسیحیت نسبت به سیاست چیست؟ چه بینش هایی در کتاب مقدس می‌تواند به ما کمک کند تا عضوی فعال و مفید در جامعه باشیم؟ در این برنامه ها می ‌خواهیم گفتمانی را در جامعه مسیحی فارسی زبان با هم آغاز کنیم. می‌خواهیم سیاست را از دیدگاه الهیات مسیحی بررسی کنیم. بررسی خواهیم کرد که آیا ایمان مسیحی به همه جنبه های زندگی یک شخص مسیحی مرتبط است؟ محور اصلی صحبت های ما در این برنامه بر گرفته از کتابهایی است که در طول برنامه آنها را معرفی خواهیم کرد. یکی از این کتاب‌ها که چند جلسه اول را به آن اختصاص خواهیم داد کتابی است با نام عیسی و سیاست. نویسنده این کتاب النس ترکی است. زیرنویس این کتاب رویارویی با قدرت ها است. این کتاب به زبان انگلیسی است. سرفصل هایی را در چند جلسه اول از این کتاب گلچین خواهیم کرد و مطالبی را مطرح خواهیم کرد. محتوای این کتاب راجع به، زندگی مسیح و تاریخچه قوم اسرائیل در امپراطوری روم در قرن اول است. بررسی خواهیم کرد که زندگی عیسی مسیح با سیاست چه ارتباطی می تواند داشته باشد. نویسنده این کتاب معتقد است که عیسی مسیح به معنای امروزی سیاستمدار، یک سیاستمدار نیست و هدف مسیح، بسیار بزرگتر از سیاست است. اما تعالیم مسیح، به سیاست و حکومت ها و جامعه و برقراری عدالت صلح و راستی در جامعه ارتباط دارد و مسیح در رابطه با سیاست تعالیم خنثی و بی طرفی ندارد. . پس شما عزیزان را به دیدن این برنامه دعوت می‌کنیم.

لیست پخش

Check Also

Close