بایگانی

مسیحیت در آینه زمان


در این برنامه کنکاشی در مورد ریشه ها و ارزشهای متفاوت تمدن بشری و نفوذ مسیحیت در ۲۰ قرن گذشته مورد بررسی قرار می گیرد.

لیست پخش