بایگانی

به استقبال زندگی نو۲

ایشیک آبلا یک مبشر ترکیه ای است که پیغام امید و محبت و ازادی عیسی مسیح را به گوش جهانیان می رساند.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید
Select Playlist Item

به استقبال زندگی نو – بخش اول
به استقبال زندگی نو – بخش دوم
به استقبال زندگی نو – بخش سوم
به استقبال زندگی نو – بخش چهارم
به استقبال زندگی نو – بخش پنجم
به استقبال زندگی نو – بخش ششم
به استقبال زندگی نو – بخش هفتم
به استقبال زندگی نو – بخش هشتم
به استقبال زندگی نو – بخش نهم
به استقبال زندگی نو – بخش دهم

به استقبال زندگی نو – بخش یازدهم
به استقبال زندگی نو – بخش دوازدهم
به استقبال زندگی نو – بخش سیزدهم
به استقبال زندگی نو – بخش چهاردهم
به استقبال زندگی نو – بخش پانزدهم
به استقبال زندگی نو – بخش شانزدهم
به استقبال زندگی نو – بخش هفدهم
به استقبال زندگی نو – بخش هجدهم
به استقبال زندگی نو – بخش نوزدهم
به استقبال زندگی نو – بخش بیستم

به استقبال زندگی نو – بخش بیست و یکم
به استقبال زندگی نو – بخش بیست و دوم
به استقبال زندگی نو – بخش بیست و سوم
به استقبال زندگی نو – بخش بیست و چهارم
به استقبال زندگی نو – بخش بیست و پنجم
به استقبال زندگی نو – بخش بیست و ششم
به استقبال زندگی نو – بخش بیست و هفتم
به استقبال زندگی نو – بخش بیست و هشتم
به استقبال زندگی نو – بخش بیست و نهم
به استقبال زندگی نو – بخش سی ام

به استقبال زندگی نو – بخش سی و یکم
به استقبال زندگی نو – بخش سی و دوم
به استقبال زندگی نو – بخش سی و سوم
به استقبال زندگی نو – بخش سی و چهارم
به استقبال زندگی نو – بخش سی و پنجم
به استقبال زندگی نو – بخش سی و ششم

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/new_life/smil:new_life_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن