بایگانی

به استقبال زندگی نو۲


ایشیک آبلا یک مبشر ترکیه ای است که پیغام امید و محبت و ازادی عیسی مسیح را به گوش جهانیان می رساند.

لیست پخش