بایگانی

فارسی پریز


برنامه ای است برای اشاعه پرستش که شامل سرودهای پرستشی و تعلیم «پرستش چیست» توسط کشیش جلیل سپهر می باشد.

لیست پخش