بایگانی

گام اول


دوره شاگردسازی است که هر گروه در هر کجا و شرایطی که هستند بتوانند خود را از کلام و در شخصیت مسیحی تقویقت کنند. مجریان برنامه کشیش فریدون مخوف و ناتان رستم پور می باشند.

لیست پخش