بایگانی

زندگی سخاوتمند


ایمان مسیحی ما را دعوت می کند که با سخاوتمندی رشد کنیم و آینه ای باشیم برای دنیای پر از نیاز. همانطور که خداوند ما را محبت کرده ما نیز دیگران را نه فقط با گفتار بلکه با مال و ثروت و اعمال خود نیز محبت کنیم.

لیست پخش