بایگانی

ضربان


برنامه ای متفاوت، صمیمی، بی پرده که در مورد أمور اجتماعی و فرهنگی جوانان امروزه در آن گفتگو می شود و چند ضربان شما را به هیجان خواهد رساند.

لیست پخش