بایگانی

ضربان

برنامه ای متفاوت، صمیمی، بی پرده که در مورد أمور اجتماعی و فرهنگی جوانان امروزه در آن گفتگو می شود و چند ضربان شما را به هیجان خواهد رساند.


لیست پخش

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

همچنین ببینید

بستن