بایگانی

رویارویی با تنشها در روابط


اگر در روابط خود با تنشهایی مواجه هستید و نمی دانید که با چه نوع رفتار و برخوردی وارد گفتگوهایی شوید که از آنها فراری هستید، دیدن این برنامه که با اجرای دکتر ساسان توسلی است به شما پیشنهاد می گردد.

لیست پخش