بایگانی

خانه بین المللی دعا

خانه بین المللی دعا یک مامویت انجیلی مسیحی که در شهر کانزاس، میسوری است که در آن بصورت ۲۴ ساعته دعای زنجیره ای بخصوص برای ایران وجود دارد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

International House of Prayer – Special Prayer for the Persian World
International House of Prayer – Special Prayer for the Persian World – 04-22-2016
Seeking the Face of God – 101
Seeking the Face of God – 102
Seeking the Face of God – 103
Seeking the Face of God – 104
Seeking the Face of God – 105
Seeking the Face of God – 106
Seeking the Face of God – 107
Seeking the Face of God – 110

Seeking the Face of God – 111
Seeking the Face of God – 112
Seeking the Face of God – 113
Seeking the Face of God – 114
Seeking the Face of God – 115
Seeking the Face of God – 117
Seeking the Face of God – 118
Seeking the Face of God – 120
Seeking the Face of God – 121
Seeking the Face of God – 122

Seeking the Face of God – 123
Seeking the Face of God – 124
Seeking the Face of God – 125
Seeking the Face of God – 126
Seeking the Face of God – 127
Seeking the Face of God – 128
Seeking the Face of God – 129
Seeking the Face of God – 130
Seeking the Face of God – 131
Seeking the Face of God – 132

Seeking the Face of God – 133
Seeking the Face of God – 201
Seeking the Face of God – 202
Seeking the Face of God – 203
Seeking the Face of God – 204
Seeking the Face of God – 206
Seeking the Face of God – 207
Seeking the Face of God – 208
Seeking the Face of God – 209
Seeking the Face of God – 210

Seeking the Face of God – 211
Seeking the Face of God – 212
Seeking the Face of God – 213
Seeking the Face of God – 215
Seeking the Face of God – 216
Seeking the Face of God – 05-19-2017

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/ihop_iran/smil:ihop_iran_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن