بایگانی

خانه بین المللی دعا


خانه بین المللی دعا یک مامویت انجیلی مسیحی که در شهر کانزاس، میسوری است که در آن بصورت ۲۴ ساعته دعای زنجیره ای بخصوص برای ایران وجود دارد.

لیست پخش