بایگانی

جویس مایر

جویس مایر یکی از معلمین و رهبران تعلیم کاربردی کتاب مقدس در دنیا میباشد. او از پرفروشترین نویسندگان نیویورک تایمز بوده، و کتابهایش به میلیونها نفر در امید یافتن و باز سازی زندگیشان از طریق عیسی مسیح کمک کرده است.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

جویس مایر ۵۶۸۱
جویس مایر ۵۶۸۲
جویس مایر ۵۶۸۳
جویس مایر ۵۶۸۵
جویس مایر ۵۶۹۱
جویس مایر ۵۶۹۳
جویس مایر ۵۶۹۴
جویس مایر ۵۷۰۱
جویس مایر ۵۷۰۲
جويس ماير ۵۷۰۴

جويس ماير ۵۷۱۱
جويس ماير ۵۷۱۳
جويس ماير ۵۷۱۴
جويس ماير ۵۷۱۵
جويس ماير ۵۷۲۱
جويس ماير ۵۷۲۲
جويس ماير ۵۷۲۳
جويس ماير ۵۷۴۲
جويس ماير ۵۷۴۳
جويس ماير ۵۷۵۱

جويس ماير ۵۷۵۲
جويس ماير ۵۷۵۴
جويس ماير ۵۷۶۱
جويس ماير ۵۷۶۲
جويس ماير ۵۷۶۳
جويس ماير ۵۷۶۵
جويس ماير ۵۷۷۳
جويس ماير ۵۷۷۵
جويس ماير ۵۷۸۳
جويس ماير ۵۸۳۱

جويس ماير ۵۸۳۲
جويس ماير ۵۸۳۳
جويس ماير ۵۸۳۴
جويس ماير ۵۸۳۵
جويس ماير ۵۸۴۱
جويس ماير ۵۸۴۳
جويس ماير ۵۸۴۴
جويس ماير ۵۸۶۳
جويس ماير ۵۸۶۴
جويس ماير ۵۸۷۱

جويس ماير ۵۸۷۲
جويس ماير ۵۸۷۴
جويس ماير ۵۸۷۵
جويس ماير ۵۸۸۲
جويس ماير ۵۸۸۳
جويس ماير ۵۸۸۴
جويس ماير ۵۸۸۵
جويس ماير ۵۸۹۱
جويس ماير ۵۸۹۲
جويس ماير ۵۸۹۳

راز زندگی بدون پشیمانی – جويس ماير ۵۸۶۹۵
جويس ماير ۵۹۰۳
جويس ماير ۵۹۰۵
جويس ماير ۵۹۱۳
جويس ماير ۵۹۱۵
جويس ماير ۵۹۲۱
جويس ماير ۵۹۲۳
جويس ماير ۵۹۲۴
جويس ماير ۵۹۲۵
جويس ماير ۵۹۳۱

جويس ماير ۵۹۳۲
جويس ماير ۵۹۳۳
جويس ماير ۵۹۳۵
جويس ماير ۵۹۴۳
جويس ماير ۵۹۴۵
جويس ماير ۵۹۵۳
جويس ماير ۵۹۵۵
جويس ماير ۵۹۶۳
جويس ماير ۵۹۶۵
جويس ماير ۵۹۷۱

جويس ماير ۵۹۷۲
جويس ماير ۵۹۷۳
جويس ماير ۵۹۷۴
جويس ماير ۵۹۷۵
جويس ماير ۵۹۸۴
جويس ماير ۵۹۹۳
جويس ماير ۵۹۹۴
جويس ماير ۶۰۰۱
جويس ماير ۶۰۰۲
جويس ماير ۶۰۰۳

جويس ماير ۶۰۰۴
جويس ماير ۶۰۲۱
جويس ماير ۶۰۲۲
جویس مایر ۶۰۲۴ – خدا از ما فروتنی می خواهد
جویس مایر ۶۰۲۵ – آیندۀ شما امروز شروع می شود
Joyce Meyer 6025
Joyce Meyer 6045
Joyce Meyer 6052
Joyce Meyer 6054
Joyce Meyer 6055

Joyce Meyer 6064
Joyce Meyer 6065
Joyce Meyer 6073
Joyce Meyer 6074
Joyce Meyer 6075
Joyce Meyer 6081
Joyce Meyer 6083
Joyce Meyer 6084
Joyce Meyer 6091
Joyce Meyer 6092

Joyce Meyer 6094
Joyce Meyer 6095
Joyce Meyer 6102
Joyce Meyer 6103
Joyce Meyer 6104
Joyce Meyer 6105
Joyce Meyer 6113
Joyce Meyer 6114
Joyce Meyer 6124
Joyce Meyer 6125

Joyce Meyer 6133
Joyce Meyer 6134
Joyce Meyer 6135
Joyce Meyer 6142
Joyce Meyer 6143
Joyce Meyer 6145
Joyce Meyer 6151
Joyce Meyer 6152
Joyce Meyer 6154
Joyce Meyer 6155
Joyce Meyer 6162
Joyce Meyer 6163
Joyce Meyer 6164
Joyce Meyer 6165
Joyce Meyer 6171
Joyce Meyer 6172
Joyce Meyer 6174
Joyce Meyer 6175
Joyce Meyer 6184
Joyce Meyer 6185

Joyce Meyer 6192
Joyce Meyer 6193
Joyce Meyer 6195
Joyce Meyer 6203
Joyce Meyer 6204
Joyce Meyer 6212
Joyce Meyer 6213
Joyce Meyer 6214
Joyce Meyer 6215
Joyce Meyer 6222

Joyce Meyer 6223
Joyce Meyer 6224
Joyce Meyer 6232
Joyce Meyer 6233
Joyce Meyer 6235
Joyce Meyer 6242
Joyce Meyer 6244
Joyce Meyer 6261
Joyce Meyer 6262
Joyce Meyer 6281

Joyce Meyer 6282
Joyce Meyer 6283
Joyce Meyer 6284
Joyce Meyer 6291
Joyce Meyer 6292
Joyce Meyer 6294
Joyce Meyer 6295
Joyce Meyer 6301
Joyce Meyer 6302
Joyce Meyer 6304

Joyce Meyer 6311
Joyce Meyer 6312
Joyce Meyer 6313
Joyce Meyer 6314
Joyce Meyer 6331
Joyce Meyer 6332
Joyce Meyer 6333
Joyce Meyer 6334
Joyce Meyer 6335
Joyce Meyer 6351

Joyce Meyer 6353
Joyce Meyer 6354
Joyce Meyer 6355
Joyce Meyer 6361
Joyce Meyer 6363
Joyce Meyer 6371
Joyce Meyer 6372
Joyce Meyer 6373
Joyce Meyer 6374
Joyce Meyer 6375

Joyce Meyer 6381
Joyce Meyer 6383
Joyce Meyer 6384
Joyce Meyer 6395
Joyce Meyer 6402
Joyce Meyer 6403
Joyce Meyer 6404
Joyce Meyer 6405
Joyce Meyer 6412
Joyce Meyer 6413

Joyce Meyer 6415
Joyce Meyer 6421
Joyce Meyer 6422
A Discipline Person – Joyce Meyer 6423
A Discipline Person, Pt2 – Joyce Meyer 6424
Joyce Meyer 6433
Joyce Meyer 6434
Joyce Meyer 6435
Joyce Meyer 6443
Joyce Meyer 6444

Joyce Meyer 6445
Face Your Fears, Joyce Meyer 11003
Face Your Fears – pt2, Joyce Meyer 11004
Fight Like A Christian, Joyce Meyer 11021
Fight Like A Christian – pt2, Joyce Meyer 11022
Follow Your Future By Facing Your Past, Joyce Meyer 11054
Follow Your Future By Facing Your Past – pt2, Joyce Meyer 11055
What Do You Know?, Joyce Meyer 11071
What Do You Know? – pt2, Joyce Meyer 11072
Joyce Meyer 11074

Joyce Meyer 11075
Joyce Meyer 11091
Receiving Peace, Joyce Meyer 11105
Living In God’s Timing, Joyce Meyer 11123
Living In God’s Timing -pt2, Joyce Meyer 11124
Self Confidence, Joyce Meyer 11133
Self Confidence, Joyce Meyer 11134
Intimacy With God, Joyce Meyer 11151
Intimacy With God – pt2, Joyce Meyer 11152
Seeking the Lord, Joyce Meyer 11153
Joyce Meyer 11154
Joyce Meyer 11164
Poison and Antidote of Spirit, Joyce Meyer 11172
Joyce Meyer 11182
Joyce Meyer 11183
Self Interest, Joyce Meyer 11184
Self Interest – Pt2, Joyce Meyer 11185
We Can Do This, Joyce Meyer 11193
Who Is God?, Joyce Meyer 11202
Who Is God? – Pt2, Joyce Meyer 11203

Who Is God? Pt3, Joyce Meyer 11204
Being Patient, Joyce Meyer 11222
Being Patient – Pt2, Joyce Meyer 11223
Selflessness, Joyce Meyer 11225
Joyce Meyer 11234
Who Is God? – Pt1, Joyce Meyer 11241
Who Is God? – Pt2, Joyce Meyer 11242
Who Is God? – Pt3, Joyce Meyer 11243
Who Is God? – Pt4, Joyce Meyer 11244
Psalm 23, Joyce Meyer 11262

Psalm – Pt2, Joyce Meyer 11263
Psalm 23 – Pt2, Joyce Meyer 11264
Joyce Meyer 11281
Joyce Meyer 11313
Joyce Meyer 11314
Joyce Meyer 11321
Joyce Meyer 11322
Freedom From Past Anger and Hatred, Joyce Meyer 10231
Freedom From Past Anger and Hatred – pt2, Joyce Meyer 10232
Love and Joy, Joyce Meyer 10312

Love and Joy – Pt2, Joyce Meyer 10313
Peace and Patience, Joyce Meyer 10314
Peace and Patience – pt2, Joyce Meyer 10315
Live to Love, Joyce Meyer 10503
Live to Love – pt2, Joyce Meyer 10504
Joyce Meyer 10522
Joyce Meyer 10521
Joyce Meyer 10523
Joyce Meyer 10524
Joyce Meyer 10572

Joyce Meyer 10573
Joyce Meyer 10623
Joyce Meyer 10624
Joyce Meyer 10644
Joyce Meyer 10645

Joyce Meyer 1135-2
Joyce Meyer 1136-3
Joyce Meyer 1136-4
Joyce Meyer 1136-5
Joyce Meyer 1137-2
Joyce Meyer 1140-3
Joyce Meyer 1140-4
Joyce Meyer 1140-5
Joyce Meyer 1141-3
Joyce Meyer 1144-1
Joyce Meyer 1145-2
Joyce Meyer 1148-2
Joyce Meyer 1148-3
Joyce Meyer 1148-4
Joyce Meyer 1150-3
Joyce Meyer 1150-4
Joyce Meyer 1150-5
Joyce Meyer 1151-2
Joyce Meyer 1151-4
Joyce Meyer 1151-5
Joyce Meyer 1152-1
Joyce Meyer 1152-3
Joyce Meyer 1152-4
Joyce Meyer 1153-2
Joyce Meyer 1153-4
Joyce Meyer 1154-1
Joyce Meyer 1156-1
Joyce Meyer 1156-3
Joyce Meyer 1156-4
Joyce Meyer 1157-2
Joyce Meyer 1157-4
Joyce Meyer 1157-5
Joyce Meyer 1158-1
Joyce Meyer 1158-5
Joyce Meyer 1246-2
Joyce Meyer 1246-3
Joyce Meyer 1246-4
Joyce Meyer 1246-5
Joyce Meyer 1248-2
Joyce Meyer 1248-5
Joyce Meyer 1253-4
Joyce Meyer 1257-4
Joyce Meyer 1257-5
Joyce Meyer 1258-1
Joyce Meyer 1258-2
Joyce Meyer 1258-3
Joyce Meyer 1258-5
Joyce Meyer 1259-1
Joyce Meyer 1259-2
Joyce Meyer 1259-3
Joyce Meyer 1259-4
Joyce Meyer 1260-1
Joyce Meyer 1261-1
Joyce Meyer 1261-4
Joyce Meyer 1261-5
Joyce Meyer 1262-3
Joyce Meyer 1262-4
Joyce Meyer 1262-5
Joyce Meyer 1265-5
Joyce Meyer 1271-1
Joyce Meyer 1271-2
Joyce Meyer 1271-3
Joyce Meyer 1271-4
Joyce Meyer 1273-1
Joyce Meyer 1273-2
Joyce Meyer 1273-4
Joyce Meyer 1274-2
Joyce Meyer 1274-3
Joyce Meyer 1275-1
Joyce Meyer 1275-2
Joyce Meyer 1277-1
Joyce Meyer 1277-2
Joyce Meyer 1279-1
Joyce Meyer 1279-2
Joyce Meyer 1279-3
Joyce Meyer 1281-1
Joyce Meyer 1281-2
Joyce Meyer 1281-4
Joyce Meyer 1281-5
Joyce Meyer 1282-1
Joyce Meyer 1282-2
Joyce Meyer 1282-4
Joyce Meyer 1282-5
Joyce Meyer 1283-1
Joyce Meyer 1283-2
Joyce Meyer 1285-1
Joyce Meyer 1285-2
Joyce Meyer 1285-4
Joyce Meyer 1287-2
Joyce Meyer 1287-5
Joyce Meyer 1288-1
Joyce Meyer 1288-2
Joyce Meyer 1288-3
Joyce Meyer 1288-4
Joyce Meyer 1023-1
Joyce Meyer 1023-2<option
Joyce Meyer 1031-2<option
Joyce Meyer 1031-3<option
Joyce Meyer 1031-5<option
Joyce Meyer 1050-3<option
Joyce Meyer 1050-4<option
Joyce Meyer 1052-1<option
Joyce Meyer 1052-3<option
Joyce Meyer 1052-4<option
Joyce Meyer 1057-2<option
Joyce Meyer 1057-3<option
Joyce Meyer 1062-3<option
Joyce Meyer 1064-4<option
Joyce Meyer 1064-5<option
Joyce Meyer 1068-4<option
Joyce Meyer 1072-1<option
Joyce Meyer 1072-2<option
Joyce Meyer 1074-1<option
Joyce Meyer 1074-2<option
Joyce Meyer 1074-3<option
Joyce Meyer 1078-1<option
Joyce Meyer 1078-2<option
Joyce Meyer 1078-3<option
Joyce Meyer 1078-4<option
Joyce Meyer 1080-1<option
Joyce Meyer 1080-2<option
Joyce Meyer 1081-3<option
Joyce Meyer 1081-4<option
Joyce Meyer 1082-1<option
Joyce Meyer 1085-2<option
Joyce Meyer 1085-3<option
Joyce Meyer 1086-1<option
Joyce Meyer 1086-2<option
Joyce Meyer 1086-4<option
Joyce Meyer 1086-5<option
Joyce Meyer 1088-3<option
Joyce Meyer 1089-2<option
Joyce Meyer 1091-5<option
Joyce Meyer 1094-1<option
Joyce Meyer 1094-2<option
Joyce Meyer 1096-1<option
Joyce Meyer 1096-5<option
Joyce Meyer 1099-3<option
Joyce Meyer 1099-4<option
Joyce Meyer 1099-5<option
Joyce Meyer 1100-1<option
Joyce Meyer 1102-1<option
Joyce Meyer 1102-2<option
Joyce Meyer 1105-4<option
Joyce Meyer 1107-1<option
Joyce Meyer 1107-2<option
Joyce Meyer 1107-4<option
Joyce Meyer 1107-5<option
Joyce Meyer 1110-5<option
Joyce Meyer 1112-3<option
Joyce Meyer 1112-4<option
Joyce Meyer 1113-3<option
Joyce Meyer 1113-4<option
Joyce Meyer 1115-2<option
Joyce Meyer 1115-3<option
Joyce Meyer 1115-4<option
Joyce Meyer 1117-2<option
Joyce Meyer 1118-2<option
Joyce Meyer 1118-3<option
Joyce Meyer 1118-4<option
Joyce Meyer 1119-3<option
Joyce Meyer 1120-2<option
Joyce Meyer 1120-3<option
Joyce Meyer 1120-4<option
Joyce Meyer 1302-1<option
Joyce Meyer 1302-2<option
Joyce Meyer 1302-3<option
Joyce Meyer 1302-4<option
Joyce Meyer 1303-4<option
Joyce Meyer 1306-1<option
Joyce Meyer 1306-2<option
Joyce Meyer 1306-4<option
Joyce Meyer 1309-2<option
Joyce Meyer 1309-3<option
Joyce Meyer 1309-4<option
Joyce Meyer 1311-1<option
Joyce Meyer 1312-1<option
Joyce Meyer 1312-3<option
Joyce Meyer 1312-4<option
Joyce Meyer 1314-1<option
Joyce Meyer 1314-2<option
Joyce Meyer 1315-1<option
Joyce Meyer 1317-4<option
Joyce Meyer 1321-1<option
Joyce Meyer 1321-2<optionJoyce Meyer 1321-3<optionJoyce Meyer 1321-4<option

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/joyce_meyer/smil:joyce_meyer_5681.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن