بایگانی

جویس مایر


جویس مایر یکی از معلمین و رهبران تعلیم کاربردی کتاب مقدس در دنیا میباشد. او از پرفروشترین نویسندگان نیویورک تایمز بوده، و کتابهایش به میلیونها نفر در امید یافتن و باز سازی زندگیشان از طریق عیسی مسیح کمک کرده است.

لیست پخش