بایگانی

پادشاه جلال


پادشاه جلال، داستان و پیام کتاب مقدس را به صورت ساده و در عین حال عمیق ارائه می دهد که برای افراد مختلف در تمام سنین، فرهنگ ها و جهان بینی ها معنی دار میباشد.

لیست پخش