بایگانی

فصلی نو


در این برنامه افراد شهادات و تجربه روحانی زندگی خود را به اشتراک می گذارند. مجریان این برنامه امیر و کانی جواد زاده می باشند.

لیست پخش