بایگانی

پژواک: پرستشهای شما

بدلیل وجود کلیساهای خانگی متعددی در ایران، این برنامه تهیه دیده شده است که شما را با پرستش واقعی آشنا نموده و به رشد روحانی و تقویت ایمانی شما کمک میکند.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Pezhvak – Worship with You, June 24, 2015
Pezhvak – Worship with You, August 19, 2015
Pezhvak – Worship with You, August 26, 2015
Pezhvak – Worship with You, September 9, 2015
Pezhvak – Worship with You, September 16, 2015
Pezhvak – Worship with You, September 23, 2015
Pezhvak – Worship with You, September 30, 2015
Pezhvak – Worship with You, October 7, 2015
Pezhvak – Worship with You, October 14, 2015
Pezhvak – Worship with You, November 4, 2015

Pezhvak – Worship with You, November 11, 2015
Pezhvak – Worship with You, November 18, 2015
Pezhvak – Worship with You, November 25, 2015
Pezhvak – Worship with You, December 2, 2015
Pezhvak – Worship with You, Jan 6, 2016
Pezhvak – Worship with You, Jan 20, 2016
Pezhvak – Worship with You, Jan 27, 2016
Pezhvak – Worship with You, Feb 3, 2016
Pezhvak – Worship with You, Feb 10, 2016
Pezhvak – Worship with You, Feb 17, 2016

Pezhvak – Worship with You, April 6, 2016
Pezhvak – Worship with You, April 13, 2016
Pezhvak – Worship with You, April 20, 2016
Pezhvak – Worship with You, April 27, 2016
Pezhvak – Worship with You, May 4, 2016
Pezhvak – Worship with You, May 11, 2016
Pezhvak – Worship with You, May 18, 2016
Pezhvak – Worship with You, May 25, 2016
Pezhvak – Worship with You, June 1, 2016
Pezhvak – Worship with You, August 24, 2016

Pezhvak – Worship with You, August 31, 2016
Pezhvak – Worship with You, September 28, 2016
Pezhvak – Worship with You, September 7, 2016
Pezhvak – Worship with You, October 5, 2016
Pezhvak – Worship with You – January 4, 2017
Pezhvak – Worship with You – January 11, 2017
Pezhvak – Worship with You – January 18, 2017
Pezhvak – Worship with You – January 25, 2017
Pezhvak – Worship with You – Feb 1, 2017
Pezhvak – Worship with You – March 1, 2017

Pezhvak – Worship with You – March 8, 2017
Pezhvak – Worship with You – March 15, 2017
Pezhvak – Worship with You – May 24, 2017
Pezhvak – Worship with You – May 31, 2017
Pezhvak – Worship with You – June 7, 2017
Pezhvak – Worship with You – June 14, 2017
Pezhvak – Worship with You – June 28, 2017
Pezhvak – Worship with You – July 5, 2017
Pezhvak – Worship with You – July 12, 2017
Pezhvak – Worship with You – July 19, 2017

Pezhvak – Worship with You – September 27, 2017
Pezhvak – Worship with You – October 4, 2017
Pezhvak – Worship with You – October 18, 2017
Pezhvak – Worship with You – October 25, 2017
Pezhvak – Worship with You – January 3, 2018
Pezhvak – Worship with You – January 17, 2018
Pezhvak – Worship with You – January 24, 2018
Pezhvak – Worship with You – February 21, 2018
Pezhvak – Worship with You – February 28, 2018
Pezhvak – Worship with You – March 21, 2018

Pezhvak – Worship with You – March 28, 2018
Pezhvak – Worship with You – April 04, 2018
Pezhvak – Worship with You – April 11, 2018
Pezhvak – Worship with You – April 18, 2018
Pezhvak – Worship with You – May 02, 2018
Pezhvak – Worship with You – May 09, 2018
Pezhvak – Worship with You – May 16, 2018
Pezhvak – Worship with You – May 23, 2018
Pezhvak – Worship with You – May 30, 2018
Pezhvak – Worship with You – July 11, 2018

Pezhvak – Worship with You – July 25, 2018

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/pezhvak_worship/smil:pezhvak_worship_20150624.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن