بایگانی

پژواک: پرستشهای شما


بدلیل وجود کلیساهای خانگی متعددی در ایران، این برنامه تهیه دیده شده است که شما را با پرستش واقعی آشنا نموده و به رشد روحانی و تقویت ایمانی شما کمک میکند.

لیست پخش