بایگانی

پژواک – پرسشهای شما

در این برنامه ادوین کشیش آبنوس به سوالات الهیاتی مطرح شده توسط بینندگان پاسخ می دهد.

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

پژواک – پرسشهای شما – بیست و پنجم ژوئن دو هزار پانزده
پژواک – پرسشهای شما – بیستم آگوست دو هزار پانزده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و هفتم آگوست دو هزار پانزده
پژواک – پرسشهای شما – سوم سپتامبر دو هزار پانزده
پژواک – پرسشهای شما – دهم سپتامبر دو هزار پانزده
پژواک – پرسشهای شما – هفدهم سپتامبر دو هزار و پانزده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و چهارم سپتامبر دو هزار و پانزده
پژواک – پرسشهای شما – یکم اکتبر دو هزار و پانزده
پژواک – پرسشهای شما – هشتم اکتبر دو هزار و پانزده
پژواک – پرسشهای شما – پانزدهم اکتبر دو هزار و پانزده

پژواک – پرسشهای شما – پنجم نوامبر دو هزار و پانزده
پژواک – پرسشهای شما – دوازدهم نوامبر دو هزار و پانزده
پژواک – پرسشهای شما – نوزدهم نوامبر دو هزار و پانزده
پژواک – پرسشهای شما – سوم دسامبر دو هزار و پانزده
پژواک – پرسشهای شما – هفتم ژانویه دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و یکم ژانویه دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و هشتم ژانویه دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – چهارم فوریه دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – یازدهم فوریه دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – هجدهم فوریه دو هزار و شانزده

پژواک – پرسشهای شما – بیست و پنچم فوریه دو هزار و شانزده با ادوین و اشکان – موضوع برنامه: ده یک
پژواک – پرسشهای شما – سوم مارچ دو هزار و شانزده با ادوین و اشکان – موضوع برنامه: ده یک
پژواک – پرسشهای شما – دهم مارچ دو هزار و شانزده با ادوین و اشکان – موضوع برنامه: ده یک
پژواک – پرسشهای شما – هفتم آوریل دو هزار و شانزده با ادوین و اشکان – موضوع برنامه: عطایای روح القدس
پژواک – پرسشهای شما – چهاردهم آوریل دو هزار و شانزده با ادوین و اشکان – موضوع برنامه: عطایای روح القدس
پژواک – پرسشهای شما – بیست یکم آوریل دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و ششم می دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – ششم ژوین دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و پنجم آگوست دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – اول سپتامبر دو هزار و شانزده

پژواک – پرسشهای شما – هشتم سپتامبر دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – پانزدهم سپتامبر دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و دوم سپتامبر دو هزار و شانزده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و نهم سپتامبر دو هزار و شانزده- موضوع برنامه: مرگ – بخش اول
پژواک – پرسشهای شما – ششم اکتبر دو هزار و شانزده- موضوع برنامه: مرگ – بخش دوم
پژواک – پرسشهای شما – سیزدهم اکتبر دو هزار و شانزده- موضوع برنامه: مرگ – بخش سوم
پژواک – پرسشهای شما – بیستم اکتبر دو هزار و شانزده- موضوع برنامه: مرگ – بخش چهارم
پژواک – پرسشهای شما – بیست و هفتم اکتبر دو هزار و شانزده- موضوع برنامه: مرگ – بخش پنجم
پژواک – پرسشهای شما – سوم نوامبر دو هزار و شانزده- با ادوین کشیش آبنوس و اشکان – شبانی
پژواک – پرسشهای شما – دهم نوامبر دو هزار و شانزده- با ادوین کشیش آبنوس و اشکان – شبانی

پژواک – پرسشهای شما – هفدهم نوامبر دو هزار و شانزده- با ادوین کشیش آبنوس و اشکان – شبانی
پژواک – پرسشهای شما – بیست و چهارم نوامبر دو هزار و شانزده- با ادوین کشیش آبنوس و اشکان – شبانی
پژواک – پرسشهای شما – دوم مارچ دو هزار و هفده
پژواک – پرسشهای شما – نهم مارچ دو هزار و هفده
پژواک – پرسشهای شما – شانزدهم مارچ دو هزار و هفده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و دوم جون دو هزار و هفده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و نهم جون دو هزار و هفده
پژواک – پرسشهای شما – ششم جولای دو هزار و هفده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و یکم سپتامبر دو هزار و هفده
پژواک – پرسشهای شما – پنجم اکتبر دو هزار و هفده

پژواک – پرسشهای شما – دوازدهم اکتبر دو هزار و هفده
پژواک – پرسشهای شما – نوزدهم اکتبر دو هزار و هفده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و ششم اکتبر دو هزار و هفده
پژواک – پرسشهای شما – چهارم ژانویه دو هزار و هجده-دعا برای ایران
پژواک – پرسشهای شما – یازدهم ژانویه دو هزار و هجده
پژواک – پرسشهای شما – هجدهم ژانویه دو هزار و هجده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و پنجم ژانویه دو هزار و هجده
پژواک – پرسشهای شما – یکم فوریه دو هزار و هجده
پژواک – پرسشهای شما – پانزدهم فوریه دو هزار و هجده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و دوم فوریه دو هزار و هجده

پژواک – پرسشهای شما – هشتم مارچ دو هزار و هجده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و دوم مارچ دو هزار و هجده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و نهم مارچ دو هزار و هجده
پژواک – پرسشهای شما – دوازدهم آپریل دو هزار و هجده
پژواک – پرسشهای شما – نوزدهم آپریل دو هزار و هجده
پژواک – پرسشهای شما – بیست و چهارم می ماه دو هزار و هجده/option>
پژواک – پرسشهای شما – سی و یکم می ماه دو هزار و هجده

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/pezhvak_quest/smil:pezhvak_quest_20150625.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن