بایگانی

برنامه ویژه دعا برای ژیلبرت


برنامه ويژه درخواست دعا برای ژیلبرت هوسپیان می باشد که در نتیجه تصادف موتورسیکت در سال ۲۰۱۴ در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری بودند.

لیست پخش