بایگانی

Road of Victory Farsi


این برنامه شما را به سفری می برد که این سفر با سفرهای دیگر خیلی فرق می کند. چون سفری تعیین کنده است. مقصد نهایی زندگی را مشخص می کند. این سفر سفر ابدیت است که از سرگردانی شروع می شود و به رستگاری می رسد. سفری در جاده پیروزی!

لیست پخش