The Simple Gospel

خوشحالیم که تصمیم گرفتید برای عیسی زندگی کنید…
حالا چه باید بکنید؟