درس سوم

مهمتر از همه این است که بدانیم عیسی از مردگان برخاست و برای همیشه زنده است. اگر عیسی از مردگان برنخاسته بود و هنوز مرده بود، نمی توانستیم زندگی او را تجربه کنیم. با این حال روح او که در درون ما زندگی می کند یکی از بزرگترین هدایایی است که او به ما می دهد.

عیسی زندگی با خدا را برای ما امکان پذیر نمود زیرا که با مرگش بر روی صلیب گناهان ما را از چشمان خدا پاک نمود ولی  با برخاستن اش از مردگان و زندگی نمودن تا ابد در بهشت و درون ما، این زندگی را به واقعیت تبدیل نمود. بدین گونه به ما وعده داده شده است که پس از مرگ تا به ابد زندگی خواهیم کرد زیرا که از زندگی شکسته خود جدا شده و تنها به حیات او که هیچ پایانی ندارد، خواهیم پیوست.

عیسی واقعاً خداست و حقیقتا یک انسان است. آدم و حوا، اولین مرد و زن، آفریده شده بودند تا برای همیشه زندگی کنند. اما تصمیم شیطانی آنها، آنها را کشت. شیطان همان است که ما را نیز خواهد کشت. شیطان دلیل مرگ ما است. اما عیسی برای همیشه زنده است زیرا هرگز کار بدی انجام نداده است. این نشان می دهد که او خدا بود زیرا فقط خدا کامل است.

اگر چه عیسی مرد ولی شرارت او را نکشت. او داوطلبانه زندگی خود را تسلیم نمود و مرگ نتوانست بر او غالب شود زیرا او هرگز اشتباهی نکرده بود. پاکی او این حق را به او داد که جانش را پس بگیرد.

بنابراین، این کاری است که او انجام داد.

عیسی پس از مرگ دوباره زنده شد و قدرت، الوهیت، انسانیت کامل و توانایی خود را برای زنده کردن و بازگرداندن ما از مردگان نشان داد. اما بالاتر از همه، او زنده شد تا ما بتوانیم برای همیشه در دوستی نزدیک با او زندگی کنیم.

بیایید کمی به این موضوع فکر کنیم.

دیگر هرگز تنها نخواهیم بود زیرا او در درون ما زندگی می کند. ما در هر لحظه از هر روز به او دسترسی داریم. می‌توانیم به نزد او دعا کنیم واو دعای ما را شنیده و افکار ما را می شناسد و ما را دوست دارد. او به ما قدرت می دهد که بدور از گناه زندگی کنیم. ما می توانیم در عشق، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، خوبی، وفاداری، ملایمت و خویشتن داری او زندگی کنیم. زمانی که حیات را در او بیابیم او به ما زندگی ابدی می بخشد. 

کتاب مقدس می گوید که دلیل وجود ما این است که بتوانیم در رابطه نزدیک با عیسی زندگی کنیم. بیشتر از هر فرد دیگری روی کره زمین به او نزدیک تر باشیم. او را بیش از هر چیز یا هرکس دیگری دوست داشته باشم. و تا ابد با کمال میل اطاعت و عبادتش نماییم.

ما وجود داریم تا عیسی را دوست داشته باشیم و با او زندگی کنیم، بدین منظور کتاب مقدس مسیحیان را “عروس مسیح” می نامد. کتاب مقدس همچنین می گوید که هرکس او را انکار کند محکوم می شود. مقصد ما آغوش عیسی است. هر کس که از عیسی متنفر باشد در آغوش او نخواهد بود و آنها برای همیشه از او جدا خواهند شد.

این وحشتی است که کمتر کسی می تواند تصور کند. خیلی‌ها نمی‌دانند که هر لحظه از زندگی یا شادی‌ای که داریم از جانب خداست. در زندگی ما به شادی و لذت هایی دسترسی داریم. وقتی ما بمیریم، همه اینها از بین خواهند رفت و بنابراین یا با عیسی و شادی بی پایان خواهیم ماند، یا با وحشت جدایی و عذاب.

می بینیم که آغوش عیسی امن ترین مکان است. جایی که با او میتوانیم آرامش و زندگی را تجربه کنیم، بزرگترین لذت زندگی است. هر کسی که در صمیمیت واقعی با عیسی زندگی کرده باشد این شهادت را خواهد داد که او از هر چیزی بهترین است.

اجازه دادن او به روح ما،‌ شرارت را در ما آشکار می کند و ما را به تسلیم و توبه سوق می دهد. اما زمانیکه که ما تسلیم می شویم، او شفا را جاری می سازد و به ما قدرت می دهد تا رشد کنیم.

اگر عیسی را پیروی کنید و تسلیم او شوید، او بزرگترین لذت شما خواهد شد و زندگی شما را تغییر می دهد و شما را از هر ناپاکی، پاک می سازد.

سپس پس از مرگ به بهشت آغوش او داخل خواهید شد.

کاوشی عمیق