بایگانی

Turning Point – 10 Questions Christians Are Asking Farsi


اگر به دنبال پاسخ به برخی از سخت ترین چالش های امروز برای مسیحیان هستید، دیدن این برنامه به شما پیشنهاد می گردد.

لیست پخش