جدول برنامه‌ها

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهار‌شنبه پنج‌شنبه جمعه
12:00 am
راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
بنیاد اساسی
12:00 am - 12:30 am

نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am

دنيای زن
12:30 am - 1:00 am

تخته سياه
12:00 am - 12:30 am

خدا کجایی؟
12:30 am - 12:45 am

1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

اميد زنده
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 am - 3:30 am

اميد جاودان
3:30 am - 5:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am

فقط ده ها
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 am - 2:30 am

تخته سياه
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

اميد زنده
1:30 am - 2:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
2:00 am
پرند
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
خانه هنرمندان
3:00 am - 3:30 am

کلام و پرستش
3:30 am - 4:00 am
اميد جاودان
3:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
4:30 am - 5:30 am

پرند
5:30 am - 6:00 am
چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
من یک زن هستم
تکرار
3:00 am - 4:00 am
نوایی صمیمی
3:00 am - 4:30 am

آن نيمه ديگرم
4:30 am - 5:00 am
4:00 am
شفای دل ها
4:00 am - 4:30 am


نويد زندگی
4:00 am - 4:30 am

سیمای مسیح
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
گفتمان
4:00 am - 5:00 am
مریم مجدلیه
4:00 am - 4:30 am

کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
5:00 am
کانون الهيات مژده
غلاطیان
5:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
شفای دل ها
5:00 am - 5:30 am


با هم
5:45 am - 6:00 am
خانه امید
5:00 am - 5:15 am


تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
5:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
بنیاد اساسی
6:00 am - 6:30 am

نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am

دنيای زن
6:30 am - 7:00 am

تخته سياه
6:00 am - 6:30 am

خدا کجایی؟
6:30 am - 6:45 am

7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

اميد زنده
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
8:30 am - 9:30 am

اميد جاودان
9:30 am - 11:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am

فقط ده ها
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
7:30 am - 8:30 am

تخته سياه
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

اميد زنده
7:30 am - 8:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
8:00 am
پرند
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
خانه هنرمندان
9:00 am - 9:30 am

کلام و پرستش
9:30 am - 10:00 am
اميد جاودان
9:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
10:30 am - 11:30 am

پرند
11:30 am - 12:00 pm
چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
من یک زن هستم
تکرار
9:00 am - 10:00 am
نوایی صمیمی
9:00 am - 10:30 am

آن نيمه ديگرم
10:30 am - 11:00 am
10:00 am
شفای دل ها
10:00 am - 10:30 am


نويد زندگی
10:00 am - 10:30 am

سیمای مسیح
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
گفتمان
10:00 am - 11:00 am
مریم مجدلیه
10:00 am - 10:30 am

کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
11:00 am
کانون الهيات مژده
غلاطیان
11:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
شفای دل ها
11:00 am - 11:30 am


با هم
11:45 am - 12:00 pm
خانه امید
11:00 am - 11:15 am


تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
11:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
بنیاد اساسی
12:00 pm - 12:30 pm

نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm

دنيای زن
12:30 pm - 1:00 pm

تخته سياه
12:00 pm - 12:30 pm

خدا کجایی؟
12:30 pm - 12:45 pm

1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

اميد زنده
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
پرستش کلیسای جامع
2:30 pm - 3:30 pm

اميد جاودان
3:30 pm - 5:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm

برنامه ویژه نوروز
برنامه ویژه شبکه محبت
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 pm - 2:30 pm

تخته سياه
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

اميد زنده
1:30 pm - 2:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
2:00 pm
پرند
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
خانه هنرمندان
3:00 pm - 3:30 pm

شفای دل ها
3:30 pm - 4:00 pm
گفتمان
3:00 pm - 4:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
من یک زن هستم
تکرار
3:00 pm - 4:00 pm
نوایی صمیمی
3:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
4:30 pm - 5:00 pm
4:00 pm
فیلم عیسی
4:00 pm - 6:00 pm

من یک زن هستم
پانزده دقیقه
4:15 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
معرفی عهد جدید
4:30 pm - 5:30 pm

باغِ دوستی
5:30 pm - 6:00 pm
نويد زندگی
4:00 pm - 4:30 pm

سیمای مسیح
4:30 pm - 5:30 pm

سوپربوک
کانون شادی
5:30 pm - 6:00 pm
گفتمان
4:00 pm - 5:00 pm
مریم مجدلیه
4:00 pm - 4:30 pm

کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
4:30 pm - 5:30 pm

بچه های محله
5:30 pm - 6:00 pm
5:00 pm
کانون الهيات مژده
غلاطیان
5:00 pm - 5:30 pm

سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
خانه امید
5:00 pm - 5:15 pm


سوپربوک
5:30 pm - 6:00 pm
باغِ دوستی
5:00 pm - 5:30 pm

سوپربوک
کانون شادی
5:30 pm - 6:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm
بنیاد اساسی
6:00 pm - 6:30 pm

نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

دنيای زن
6:30 pm - 7:00 pm

تخته سياه
6:00 pm - 6:30 pm

خدا کجایی؟
6:30 pm - 6:45 pm


7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

فقط ده ها
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm

کلیسای مجازی محبت
فارسی
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز مسیح
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز مسیح افغانستان
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

اميد زنده
7:30 pm - 8:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز مسیح
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

اميد زنده
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
زنده
8:30 pm - 9:30 pm
پرستش کلیسای جامع

اميد جاودان
زنده
9:30 pm - 11:00 pm
8:00 pm
پرند
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
9:00 pm
خانه هنرمندان
9:00 pm - 9:30 pm

کلام و پرستش
9:30 pm - 10:00 pm
اميد جاودان
9:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
کلیسا شناسی
10:30 pm - 11:30 pm

پرند
11:30 pm - 12:00 am
چرا مسيحی شدم
9:00 pm - 10:00 pm
من یک زن هستم
زنده
9:00 pm - 10:00 pm
در دهکده جهانی چه خبر
(زنده)
9:00 pm - 10:00 pm
نوایی صمیمی
زنده
9:00 pm - 10:30 pm

آن نيمه ديگرم
10:30 pm - 11:00 pm
10:00 pm
شفای دل ها
10:00 pm - 10:30 pm


نويد زندگی
10:00 pm - 10:30 pm

سیمای مسیح
زنده
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
گفتمان
10:00 pm - 11:00 pm
مریم مجدلیه
10:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
11:00 pm
شفای دل ها
11:00 pm - 11:30 pm


با هم
11:45 pm - 12:00 am
خانه امید
11:00 pm - 11:15 pm


تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب سموئیل
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
کانون الهيات مژده
غلاطیان
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهار‌شنبه

پنج‌شنبه

جمعه

No programs available!