جدول برنامه‌ها

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهار‌شنبه پنج‌شنبه جمعه
12:00 am
تمام شد
12:00 am - 12:30 am

راز-زندگی
دری
12:00 am - 1:00 am
ایلام
زمانی برای پرستش
12:00 am - 12:30 am

برگزیده شده
12:30 am - 1:30 am

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:30 am

امید جاودان
3:30 am - 5:00 am
بنیاد اساسی
12:00 am - 12:30 am

نقطۀ عطف
12:30 am - 1:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 am - 12:30 am

عیسی چه کرد؟
12:30 am - 1:00 am
شیشه نما
12:00 am - 12:30 am

تخته سیاه
12:00 am - 12:30 am

روزه و دعا
12:30 am - 1:00 am
1:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

امید زنده
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
2:30 am - 3:30 am

امید جاودان
3:30 am - 5:00 am
پنجرۀ نور
دری
1:00 am - 1:30 am

گام اول
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

ایلام
زمانی برای پرستش
1:30 am - 2:00 am
جويس ماير
1:00 am - 1:30 am

آواز مسیح
1:30 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
2:00 am
مسیر پیروزی
2:00 am - 2:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 am - 3:00 am
3:00 am
خانه هنرمندان
3:00 am - 3:30 am


تثلیث
4:30 am - 4:45 am

چرا مسيحی شدم
3:00 am - 4:00 am
من یک زن هستم
3:00 am - 4:00 am
برگزیده شده
3:00 am - 4:00 am
نوایی صمیمی
3:00 am - 4:30 am


تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
4:00 am
نويد زندگی
4:00 am - 4:30 am

سیمای مسیح
4:30 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
گفتمان
4:00 am - 5:00 am

کانون الهيات پارس
مشاوره بحران
4:30 am - 5:30 am
دروس رهبری

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
5:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب عزرا
5:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
کانون الهيات پارس
کلیسا شناسی
5:00 am - 6:00 am
خانه امید
5:00 am - 5:30 am

تمام کتاب
5:30 am - 6:00 am
6:00 am
تمام شد
6:00 am - 6:30 am

راز-زندگی
دری
6:00 am - 7:00 am
ایلام
زمانی برای پرستش
6:00 am - 6:30 am

برگزیده شده
6:30 am - 7:30 am

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:30 am

امید جاودان
9:30 am - 11:00 am
بنیاد اساسی
6:00 am - 6:30 am

نقطۀ عطف
6:30 am - 7:00 am
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 am - 6:30 am

عیسی چه کرد؟
6:30 am - 7:00 am
شیشه نما
6:00 am - 6:30 am

تخته سیاه
6:00 am - 6:30 am

روزه و دعا
6:30 am - 7:00 am
7:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

امید زنده
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
8:30 am - 9:30 am

امید جاودان
9:30 am - 11:00 am
پنجرۀ نور
دری
7:00 am - 7:30 am

گام اول
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

ایلام
زمانی برای پرستش
7:30 am - 8:00 am
جويس ماير
7:00 am - 7:30 am

آواز مسیح
7:30 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
8:00 am
مسیر پیروزی
8:00 am - 8:30 am

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 am - 9:00 am
9:00 am
خانه هنرمندان
9:00 am - 9:30 am


تثلیث
10:30 am - 10:45 am

چرا مسيحی شدم
9:00 am - 10:00 am
من یک زن هستم
9:00 am - 10:00 am
برگزیده شده
9:00 am - 10:00 am
نوایی صمیمی
9:00 am - 10:30 am


تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
10:00 am
نويد زندگی
10:00 am - 10:30 am

سیمای مسیح
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
گفتمان
10:00 am - 11:00 am

کانون الهيات پارس
دروس رهبری
10:30 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
11:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب عزرا
11:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
کانون الهيات پارس
کلیسا شناسی
11:00 am - 12:00 pm
خانه امید
11:00 am - 11:30 am

تمام کتاب
11:30 am - 12:00 pm
12:00 pm
تمام شد
12:00 pm - 12:30 pm

راز-زندگی
دری
12:00 pm - 1:00 pm
ایلام
زمانی برای پرستش
12:00 pm - 12:30 pm

برگزیده شده
12:30 pm - 1:30 pm

کلیسای مجازی محبت
(برنامه ویژه پرستشی)
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:30 pm

گفتمان
3:00 pm - 4:00 pm
بنیاد اساسی
12:00 pm - 12:30 pm

نقطۀ عطف
12:30 pm - 1:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
12:00 pm - 12:30 pm

عیسی چه کرد؟
12:30 pm - 1:00 pm
شیشه نما
12:00 pm - 12:30 pm

تخته سیاه
12:00 pm - 12:30 pm

روزه و دعا
12:30 pm - 1:00 pm
1:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

امید زنده
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
2:30 pm - 3:30 pm

امید جاودان
3:30 pm - 5:00 pm
پنجرۀ نور
دری
1:00 pm - 1:30 pm

گام اول
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm


تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

ایلام
زمانی برای پرستش
1:30 pm - 2:00 pm
جويس ماير
1:00 pm - 1:30 pm

آواز مسیح
1:30 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
2:00 pm
مسیر پیروزی
2:00 pm - 2:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
2:30 pm - 3:00 pm
3:00 pm
خانه هنرمندان
3:00 pm - 3:30 pm


فیلم عیسی
ترکمن
4:30 pm - 6:00 pm
چرا مسيحی شدم
3:00 pm - 4:00 pm
من یک زن هستم
3:00 pm - 4:00 pm
برگزیده شده
3:00 pm - 4:00 pm
نوایی صمیمی
3:00 pm - 4:30 pm


سوپربوک
کانون شادی
5:30 pm - 6:00 pm
4:00 pm
کانون الهيات پارس
کلیسا شناسی
4:30 pm - 5:30 pm

ساعت شادی
5:30 pm - 6:00 pm
نويد زندگی
4:00 pm - 4:30 pm

سیمای مسیح
4:30 pm - 5:30 pm

سوپربوک
کانون شادی
5:30 pm - 6:00 pm
گفتمان
4:00 pm - 5:00 pm

کانون الهيات پارس
دروس رهبری
4:30 pm - 5:30 pm

ساعت شادی
5:30 pm - 6:00 pm
5:00 pm
کانون الهيات مژده
کتاب عزرا
5:00 pm - 5:30 pm

رایان دفریتس
5:30 pm - 6:00 pm
خانه امید
5:00 pm - 5:30 pm

رایان دفریتس
5:30 pm - 6:00 pm
6:00 pm
راز-زندگی
دری
6:00 pm - 7:00 pm
ایلام
زمانی برای پرستش
6:00 pm - 6:30 pm

برگزیده شده
6:30 pm - 7:30 pm

کلیسای مجازی محبت
فارسی
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
بنیاد اساسی
6:00 pm - 6:30 pm

نقطۀ عطف
6:30 pm - 7:00 pm
در تماس
چارلز ستنلی
6:00 pm - 6:30 pm

عیسی چه کرد؟
6:30 pm - 7:00 pm
شیشه نما
6:00 pm - 6:30 pm

تخته سیاه
6:00 pm - 6:30 pm

روزه و دعا
6:30 pm - 7:00 pm
تمام شد
6:00 pm - 6:30 pm

پرند
6:30 pm - 7:00 pm
7:00 pm
پنجرۀ نور
دری
7:00 pm - 7:30 pm

گام اول
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز مسیح
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز مسیح افغانستان
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

ایلام
زمانی برای پرستش
7:30 pm - 8:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

آواز مسیح
زنده
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
جويس ماير
7:00 pm - 7:30 pm

امید زنده
بازپخش
7:30 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
زنده
8:30 pm - 9:30 pm
پرستش کلیسای جامع

امید جاودان
بازپخش
9:30 pm - 11:00 pm
8:00 pm
کانون الهيات مژده
غزل غزلها
8:00 pm - 8:30 pm

تلويزيون سما
تعليم مسيحی
8:30 pm - 9:00 pm
9:00 pm
خانه هنرمندان
9:00 pm - 9:30 pm


تثلیث
10:30 pm - 10:45 pm

امید جاودان
9:00 pm - 10:30 pm

کانون الهيات پارس
کلیسا شناسی
10:30 pm - 11:30 pm

پرند
11:30 pm - 12:00 am
چرا مسيحی شدم
باز پخش
9:00 pm - 10:00 pm
من یک زن هستم
بازپخش
9:00 pm - 10:00 pm
برگزیده شده
9:00 pm - 10:00 pm
نوایی صمیمی
بازپخش
9:00 pm - 10:30 pm


تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
10:00 pm
نويد زندگی
10:00 pm - 10:30 pm

سیمای مسیح
بازپخش
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
گفتمان
10:00 pm - 11:00 pm

کانون الهيات پارس
دروس رهبری
10:30 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
11:00 pm
خانه امید
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am
کانون الهيات مژده
کتاب عزرا
11:00 pm - 11:30 pm

تمام کتاب
11:30 pm - 12:00 am

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه‌شنبه

چهار‌شنبه

پنج‌شنبه

جمعه

No programs available!