بایگانی

Violence in The Old Testament Farsi


یکی از چالشهای مهم با مطالعه کتاب مقدس خشونت خدا در عهد عتیق است که دکتر ساسان توسلی در این برنامه ها به بررسی این موضوع می پردازند.

لیست پخش