Shows

Word And Worship


Word And Worship

این برنامه ادغام زیبایی از پرستش و تعلیم است، چرا که در هر قسمت، من و مهمان برنامه سرودی را خوانده، و در مورد متن آن سرود که نشأت گرفته از کلام خداست صحبت می کنیم.

لیست پخش

Check Also

Close