بایگانی

جلسات کلیسایی

جلسات کلیسایی هر یکشنبه کلیسای فارسی زبان کلوری چپل با کشیش فیروز فیروزپور

لیست پخش

آیتم مورد نظر را از لیست پخش انتخاب کنید

Worship Service – Part 1
Worship Service – Part 2
Worship Service – Part 3
Worship Service – Part 4
Worship Service – Part 5
Worship Service – Part 6
Worship Service – Part 7
Worship Service – Part 8
Worship Service – Part 9
Worship Service – Part 10

Worship Service – Part 11
Worship Service – Part 12
Worship Service – Part 13
Worship Service – Part 14
Worship Service – Part 15
Worship Service – Part 16
Worship Service – Part 17
Worship Service – Part 18
Worship Service – Part 19
Worship Service – Part 20

Worship Service – Part 21
Worship Service – Part 22
Worship Service – Part 23
Worship Service – Part 24
Worship Service – Part 25
Worship Service – Part 26
Worship Service – Part 27
Worship Service – Part 28
Worship Service – Part 29
Worship Service – Part 30

Worship Service – Part 31
Worship Service – Part 32
Worship Service – Part 33
Worship Service – Part 34
Worship Service – Part 35
Worship Service – Part 36
Worship Service – Part 37
Worship Service – Part 38
Worship Service – Part 39
Worship Service – Part 40

Worship Service – Part 41
Worship Service – Part 42
Worship Service – Part 43
Worship Service – Part 44
Worship Service – Part 45
Worship Service – Part 46
Worship Service – Part 47
Worship Service – Part 48
Worship Service – Part 49
Worship Service – Part 50

Worship Service – Part 51
Worship Service – Part 52
Worship Service – Part 53
Worship Service – Part 54
Worship Service – Part 55
Worship Service – Part 56
Worship Service – Part 57
Worship Service – Part 58
Worship Service – Part 59
Worship Service – Part 60

Worship Service – Part 61
Worship Service – Part 62
Worship Service – Part 63
Worship Service – Part 64
Worship Service – Part 65
Worship Service – Part 66
Worship Service – Part 67
Worship Service – Part 68
Worship Service – Part 69
Worship Service – Part 70

Worship Service – Part 71
Worship Service – Part 72
Worship Service – Part 73
Worship Service – Part 74
Worship Service – Part 75
Worship Service – Part 76
Worship Service – Part 78
Worship Service – Part 79
Worship Service – Part 80
Worship Service – Part 81

Worship Service – Part 82
Worship Service – Part 83
Worship Service – Part 84
Worship Service – Part 85
Worship Service – Part 86
Worship Service – Part 87
Worship Service – Part 88
Worship Service – Part 89
Worship Service – Part 90
Worship Service – Part 91

Worship Service – Part 92
Worship Service – Part 93
Worship Service – Part 94
Worship Service – Part 95
Worship Service – Part 96
Worship Service – Part 97
Worship Service – Part 98
Worship Service – Part 99
Worship Service – Part 100
Worship Service – Part 101

Worship Service – Part 102
Worship Service – Part 103
Worship Service – Part 104
Worship Service – Part 105
Worship Service – Part 106
Worship Service – Part 107
Worship Service – Part 108
Worship Service – Part 109
Worship Service – Part 110
Worship Service – Part 111

Worship Service – Part 112
Worship Service – Part 113
Worship Service – Part 114
Worship Service – Part 115
Worship Service – Part 116
Worship Service – Part 117
Worship Service – Part 118
Worship Service – Part 119
Worship Service – Part 120
Worship Service – Part 121

Worship Service – Part 122
Worship Service – Part 123
Worship Service – Part 124
Worship Service – Part 125
Worship Service – Part 126
Worship Service – Part 127
Worship Service – Part 128
Worship Service – Part 129
Worship Service – Part 130
Worship Service – Part 131

Worship Service – Part 132
Worship Service – Part 133
Worship Service – Part 134
Worship Service – Part 135
Worship Service – Part 136
Worship Service – Part 137
Worship Service – Part 138
Worship Service – Part 139

jwplayer(“jwplayer”).setup({
file: “https://5acf9f9415a10.streamlock.net:443/mohabat/_definst_/worship_service/smil:worship_service_101.smil/playlist.m3u8”,
mediaid: ‘HYZzi8Wz’,
});

نمایش بیشتر

Leave a Reply

Your email address will not be published.

همچنین ببینید

بستن